Studenttinget velger studentrepresentanter til ulike verv, styrer, råd og utvalg i Studenttinget og hos HVL.

Du finner kandidatskjema her. Ved spørsmål, send mail til studenttinget@hvl.no eller oppsøk din lokale arbeidsutvalgsrepresentant.

Verv i styrer råd og utvalg som skal opp på ST 2/18:

 • FIN – Forsking- og innovasjonsutvalet (FI)
 • FIN – Studiekvalitetsutvalet (SKU)
 • Forskningsetisk utval på HVL
 • Regionråd – Suppleringsval
 • Velferdstinget Vest – suppleringsvalg
 • Strategiutval fakultet
 • SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

 

FIN – Forsking- og innovasjonsutvalet (FI)

Høgskulen på Vestlandet har høge ambisjonar om universitetsstatus og om å auke forskingsaktiviteten. Forskings- og innovasjonsutvalet (FI-utvalet) ved FIN skal vere eit rådgjevande organ for dekan i strategiske saker knytt til forsking, utvikling og innovasjon ved fakultetet.

Utvalet skal gje råd til dekan om:

 • Val av forskingsstrategi ved fakultetet.
 • Prinsipp og retningslinjer for fou-midlar, samt fordeling av fou-midlar etter søknad.
 • Prinsipp for bruk av stipendiatstillingar på fakultetet, og tiltak for å auke rekruttering og gjennomføring i doktorgradsstudium.
 • Tiltak som kan auke aktiviteten og kvaliteten på forskingsarbeidet ved fakultetet.
 • Tiltak som kan auke den eksternfinansierte forskingsaktiviteten ved fakultetet.
 • Tiltak som kan auke forskingskompetansen til dei tilsette ved fakultetet.
 • Tiltak for å utvikle forskingsgrupper og forskingsmiljø, og særleg på tvers av institutt og campus.
 • Tiltak for å styrke forskingsbasert undervisning og studentar si deltaking i forsking.
 • Tiltak for å styrke innovasjonsarbeidet ved fakultetet.
 • Tiltak for å styrke den eksterne samhandlinga med arbeids- og næringsliv regionalt og nasjonalt.
 • Tiltak for å styrke den internasjonale dimensjonen i forskingsaktiviteten ved fakultetet.
 • Følgje opp og gje innspel til saker i HVL sitt fou-utval.

Vi treng:

 • To studentrepresentantar (der minst ein er masterstudent)

FIN – Studiekvalitetsutvalet (SKU)

Høgskulen på Vestlandet skal vere attraktiv og tett på studentane sine og vere kjent for kvalitet i utdanninga. Studiekvalitetsutvalet skal vere eit rådgjevande organ for dekan i saker som angår studiekvalitet.

Utvalet skal:

 • Bidra til å utvikle og sikre studiekvalitet i alle ledd og utvikle kultur for kvalitetsforbetring ved avdelinga.
 • Vere eit rådgjevande organ for dekan i saker om studiekvaliteten. Utvalet har spesielt ansvar for å sjå til at studietilbodet og den faglige aktiviteten er i tråd med lover, forskrifter og regelverk. Utvalet skal ikkje handsame saker som gjeld enkeltstudentar eller enkelttilsette.
 • Utvikle / sikre rammekvalitet, utdannings- og programkvalitet, resultatkvalitet og relevanskvalitet.
 • Kvalitetssikre at studieplanar, emneplanar og organisering er i samsvar med gjeldande regler og retningslinjer før dei vert lagt fram for dekan til godkjenning.
 • Sjå til at det vert utvikla gode og velfungerande vurderingsordningar tilpassa emna, studia og utdanningane sin faglege eigenart, og at dei er eigna til å vurdera studentane sitt læringsutbyte.
  Sikre fagleg og administrativ tilrettelegging for god studieprogresjon på normert tid og tiltak for å sikre god studentgjennomstrømming.
 • Sikre at det vert gjeven høve til å gjennomføre eit semester ved ein utanlandsk institusjon og at det vert utvikla studietilbod og emne på engelsk.
 • Følgje opp resultat etter evalueringar og tilfredsheitsmålingar som angår avdelinga sine studium.
 • Følgje opp avvik i studiekvaliteten og foreslå endringar og tiltak. Desse skal innarbeidast i avdelinga si tiltaksplan for kvalitetsforbetring.

Vi treng:

 • 2 studentrepresentantar og 1 vara. Alle nærregionane skal vere representert. Alle 3 får moglegheit til å møte kvar gong. 

Forskningsetisk utval på HVL

Formålet med Forskningsetisk utvalg er å bidra til at forskning ved institusjonen skjer i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer, og i tråd med lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven).

Utvalget skal:

 • bidra til at det utvikles en god kultur for forskningsetikk, og system for forebygging av brudd på forskningsetiske normer.
 • behandle saker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Det skal velges 1 fast representant og 1 vararepresentant.

 

Regionråd – Suppleringsval

Er et underordnet organ som tilhører Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedtatt i Studenttinget i sin region.

 • Er ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet lokalt.
 • Er et lokalt arbeidsorgan som samler regioner med mer enn èn campus.
 • Møtes minimum 3 ganger i semesteret.
 • Kan selv invitere observatører, etter behov og ønske i deres møter.
 • sør og nord fordeler semesteravgift i sin region i et utvidet regionmøte i regi av VT, hvor to representanter fra hvert av regionens studentråd er innstillende organ.
 • Skal ikke ved noen omstendigheter gå på akkord med vedtak i Studenttinget.
 • Kan bidra til rekrutteringsarbeid av studentrepresentanter til Studenttinget, og valg i Studenttinget.
 • Skal arbeide parallelt med lokalt arbeid i region og sentrale saker til Studenttinget, og dermed sikre implementering, kontinuitet, og gjennomslag lokalt og sentralt.
 • Kan arbeide med saker knyttet til lokal gjennomføring av fadderuken.
 • Skal fungere som den lokale kontaktflaten til studentene.
 • Har ansvar for å oppnevne studentrepresentanter for midlertidige arbeidsgrupper som kun gjelder den respektive region.
 • Har tilknytning til en organisasjonskonsulent. Disse samarbeider på tvers om å være støtteapparat for Regionrådene, AU og Studenttinget.
 • Har ingen leder

Det skal suppleres 1 representant i region sør.

Velferdstinget Vest – suppleringsvalg

Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for alle studentene på Vestlandet. Siden de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har valgt å organisere sitt velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden Sammen har også studentene gått sammen og opprettet et organ som kan fremme alle studentene på Vestlandets velferdsbehov opp mot Sammen, kommunene og fylkeskommunene.

Les mer på www.vtvest.no

Studenttinget på Vestlandet har 10 plasser i VT Vest, og det trengs 10 varaer i tillegg.

 

Strategiutval fakultet

Det skal vere eit strategiutval på kvart fakultet som skal jobbe med strategien til fakultetet. Det foregår ein strategiutvikling på HVL, du kan lese om det her: https://www.hvl.no/om/strategiprosessen/

Vi treng ein person frå alle fakultet:

FHS – Fakultet for Helse- og sosialfag

FIN – Fakultet for ingeniør og naturvitskap

FØS – Fakultet for økonomi og samfunnsfag

FLKI – Fakultet for lærer, kultur og idrett.

 

SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

SAIHs mål er at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

Les om SAIH her: https://saih.no/hvem-er-saih

Studenttinget skal velje 1 delegat med vara til SAIHs årsmøte.