«Til den sentrale strategigruppa trenger vi en studentrepresentant og en vara. Disse inngår også som studentrepresentanter i «Arbeidsgruppe for utdanning» i strategiprosessen. Arbeidet er planlagt avslutta våren 2018. Det er vårt råd at studentene har HVL sin strategiprosess som særlig oppmerksomhets-område dette studieåret, slik at representanten har god støtte i sine bidrag.
Både fast representant og vara kan stille i møtene. I møtene vil styringsgruppa for strategiprosessen drøfte innhold og form på prosessen, som skal resultere i et dokument for endelig styrebehandling våren 2018. Det vil være HVL sitt mest sentrale dokument for å styre virksomheten de kommende årene. Deltakelse i denne prosessen vil gi studenter mulighet til å markere synspunkter som er viktige for utformingen av et godt strategidokument.»

I og med at første møte allerede er 27.09, rekker vi dessverre ikke å gjennomføre valg og må derfor oppnevne en representant og vara frem til neste studenttingsmøte.

Frist til å stille er fredag 22.09 kl. 15:00. Send en e-post til studenttinget@hvl.no med informasjon om deg selv og hvorfor du bør bli oppnevnt til dette vervet.

Det skal velges:
1 fast representant
1 vara/observatør (som også skal stille på møtene)
Alle studenter ved HVL kan melde seg opp til valg/oppnevning

Oppstartdato: 27.09 (Det første møtet er i Sogndal)
Sluttdato: Strategidokumentet er planlagt ferdigstilt våren 2018

Møtevirksomhet: Det må påregnes møte minst en gang i måneden
Møtene vil mest sannsynlig bli fordelt geografisk, men korte møter vil bli avholdt via Skype.

Vervet er honorert etter statens satser for styre, råd og utvalg.

Send en e-post til studenttinget@hvl.no hvis du er interessert og spre gjerne budskapet til andre aktuelle personer, og ta kontakt dersom du lurer på noe!