Bilde av Bjørn Olav Østeby, leder av Studenttinget på Vestlandet

Bjørn Olav Østeby, leder av Studenttinget på Vestlandet, mener resultatene fra SHoT-undersøkelsen er bekymringsverdige.

I dag ble tallene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) publisert, og viser dessverre liten fremgang fra de to foregående undersøkelsene i 2010 og 2014. Årets undersøkelse viser at mer enn 1 av 4 studenter (29%) rapporterer om alvorlig psykiske symptomplager, mot 1 av 5 i 2014 og 1 av 6 i 2010.

Det er svært bekymringsfullt at disse tallene stadig viser en så markant nedgang i studenthelsen. Her trengs det større politisk vilje i både stat og kommune for å imøtekomme studentenes behov, sier Bjørn Olav Østeby, leder av Studenttinget på Vestlandet.

Siden 2014 har det blitt satt i gang en rekke tiltak, blant annet gjennom økonomiske bevilgninger. I tillegg har studentsamskipnadene hatt stort fokus på psykisk helse, og flere samskipnader, inkludert Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), tilbyr nå gratis psykisk helsehjelp for studenter. Dette tilbudet er imidlertid i hovedsak finansiert gjennom semesteravgiften, altså av studentene selv.

Det er kritikkverdig at studenter finansierer sine egne helsetjenester, all den tid vi er stolt over å leve i et velferdssamfunn. Studentene utgjør en stor samfunnsgruppe, og er de som skal føre nasjonen videre. Denne samfunnsgruppen er blitt neglisjert i altfor lang tid, og nå trenger vi mer enn gode ord fra stat og kommune, fortsetter Østeby.

Studenter befinner seg ofte i en annen situasjon enn befolkningen for øvrig, noe resultatene fra undersøkelsen også viser. Det å være student er for de fleste starten på en ny tilværelse. Mange flytter fra familie og venner for å starte på studier i en ny by, mange skal for første gang bo for seg selv, og bli økonomisk selvstendige. Denne tilværelsen er ikke like enkel for alle, og blant annet oppgir 1 av 3 studenter at de ofte opplever ensomhet.

Det er viktig at de resultatene vi nå ser følges opp av stat, vertskommuner og utdanningsinstitusjoner. Vi trenger målrettede tiltak mot den uheldige utviklingen vi ser. Alle studenter skal bli møtt med et inkluderende læringsmiljø, i vertskommuner som er villig til å prioritere ressurser på tiltak for studenter, avslutter Østeby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.