Om prosessen

Innstillingskomitéen har i 2019 bestått av følgende personer: Katrine Lie Strandos (Studenttinget), Jelle Sebastian Bruin (Studentråd FIN), Frida Bjørlo Øien (tidligere arbeidsutvalgsmedlem) og Truls-Einar Johnsen (ekstern, Velferdstinget Vest). Innstillingskomitéens mandat er å innstille på leder av STVL og et helhetlig arbeidsutvalg. I lys av dette har innstillingskomitéen ikke tatt stilling til intern konstituering utover ledervervet.

Det var totalt 13 kandidater som stilte i tide til å være med på innstillingsprosessen, hvorav to lederkandidater. Alle kandidatene har blitt vurdert på sitt kandidaturskjema, men hovedsakelig i bakgrunn av gjennomførte intervju. På grunn av den geografiske spredningen av både kandidater og verv, samt en sen påske var det ikke mulig å gjennomføre alle intervjuer ansikt til ansikt. Kandidatene til arbeidsutvalget ble derfor intervjuet ved hjelp av Google Hangouts, fordelt over tre dager, mens lederkandidatene ble intervjuet på fysisk møte i Bergen. Alle fire medlemmene av instillingskomitéen har deltatt på alle intervjuene, hvor vi har rotert på hvem som har hatt hovedansvar for å gjennomføre intervjuene.

I vår vurdering av kandidatene har vi hatt fokus på kvalifikasjoner, erfaring, motivasjon og engasjement. I forkant av intervjuene rådførte vi sittende arbeidsutvalg og organisasjonskonsulenter med tanke på hvilke kunnskaper, ferdigheter og kvaliteter som kan være viktig for det fremtidige arbeidsutvalget. Vi har i vår innstilling søkt å sette sammen et helhetlig arbeidsutvalg der medlemmene både som et team og selvstendig vil fungere godt både i utviklingen av organisasjonen og i det politiske arbeidet for å bedre studentenes hverdag. Vi har også vektlagt at Studenttingets arbeidsutvalg har en utfordring i sin geografiske spredning og at sammensetningen av arbeidsutvalget må sikre et godt samarbeidsklima også på kryss av regionene. Vi i innstillingskomiteen er trygge på at arbeidsutvalget vi har innstilt på vil fungere godt som en dynamisk enhet, med godt sammensatte egenskaper, kunnskaper og erfaringer både helhetlig og spesifikt på konkrete interesseområder.

Innstillingskomiteen har kunnet velge mellom følgende innstillingsformer:

  • Enstemmig innstilt: Hele innstillingskomiteen mener kandidaten er den aller beste til å fylle denne posisjonen.
  • Innstilt: Flertallet i innstillingskomiteen er enige om at kandidaten er den aller beste til å fylle denne posisjonen.
  • Innstilt med dissens: Kandidaten er av flertallet i komiteen ansett som den beste kandidaten, men mindretallet ønsker å ta ut dissens for å trekke frem en annen kandidat.
  • Mindretallets dissens: Foretrukne kandidat av komitéens mindretall
  • Ingen innstilling: Innstillingskomiteen fant ingen kandidater som passende til vervet.

Innstillingen

Leder – Henrik Waage Tjore, Bergen (Enstemmig innstilt)

Henrik Waage Tjore

Innstillingskomitéen har valgt å enstemmig innstille på Henrik Tjore Waage som leder av arbeidsutvalget. Komitéen opplever Henrik som en kandidat med sterke lederegenskaper. Han fremstår som en offensiv, tydelig og samlende leder med evner til å se og motivere sine kollegaer. Henrik viser tydelige ambisjoner for Studenttinget, med særlig fokus på synlighet og kontakt med studentene, samt mediearbeidet.

Han har tydelige ideer for hvordan Studenttinget, politikk og arbeid i større grad kan forankres blant studentmassen og studentdemokratier på lavere nivå på HVL.

Henrik reflekterer bra rundt situasjonen Studenttinget befinner seg i nå, og hvilke steg som er naturlig å ta videre i året som kommer. Han har særlig fokus på rekruttering, styrking av studentengasjementet og synligheten til Studenttinget.

Innstillingskomitéen mener at Studenttinget med Henrik får en leder som kan bygge engasjement blant resten av arbeidsutvalget, ta godt vare på sine kollegaer og dra arbeidsutvalget i samme retning mot både politiske kampsaker og utvikling av organisasjonen.

Medlem 100% Sogndal – Hans Christian Knudsen (Innstilt med dissens)

Hans Christian Knudsen

Innstillingskomitéens flertall har valgt å innstille Hans Christian Knudsen som 100% i Sogndal. Komitéen opplever at Hans Christian har god kunnskap om hvordan politiske prosesser fungerer, og hvordan Studenttingets politiske arbeid kan styrkes. Tross sin unge alder fremstår han som svært trygg og reflektert ovenfor Studenttingets rolle og muligheter. Han ønsker blant annet å styrke Studenttingets rolle som politisk aktør og i media. Hans Christian viser et sterkt engasjement for studentenes velferd og situasjon. Han presenterer konkrete tiltak og ideer til hvordan disse kan jobbes fram. Hans Christian viser samtidig gode refleksjonsevner og fremstår som en kandidat med gode organisatoriske ferdigheter.

Med Hans Christian i arbeidsutvalget er innstillingskomitéen trygg på at Studenttinget får en reflektert, trygg og offensiv ressurs med solid innsikt i politiske prosesser og med solid gjennomslagskraft.

Medlem 100% Sogndal – Stian Sunde (Mindretallets dissens)

Stian Sunde

Innstillingskomitéens mindretall har valgt å innstille Stian Sunde som 100% i Sogndal. Stian har tung erfaring fra studentfrivilligheten i Sogndal og har også opparbeidet seg solid erfaring gjennom et år som 100% i Sogndal. Innstillingskomitéens mindretall ønsker å trekke fram Stians medmenneskelige egenskaper. Han fremstår som en rolig, trygg og tålmodig kandidat som evner å se sine kollegaer og medstudenter og har gode samarbeidsevner. Stian viser et særlig sterkt engasjement for studenters velferd.

Med Stian i arbeidsutvalget vil Studenttinget få en erfaren, trygg og medmenneskelig sterk ressurs som brenner for å skape en god hverdag for studenter og kollegaer.

Medlem 30% Førde – Helene Sylvarnes (Enstemmig innstilt)

Helene Sylvarnes

Innstillingskomitéen ser på Helene som en selvstendig og bestemt kandidat. Hun viser et tydelig engasjement for sitt studiested og reflekterer rundt Førdes utfordringer og muligheter. Helene er spesielt opptatt av å få opp engasjementet lokalt og ønsker å jobbe med tilgjengelighet, rekruttering og informasjonsarbeid opp mot studentene i Førde. I tillegg til dette trekker hun frem tilrettelegging rundt praksis som en særlig utfordring hun vil ta tak i. I samarbeid med andre er Helene tydelig på at man skal stå sammen mot problemet, gå frem på riktig måte og jobbe målrettet. Hun fremstår som en strukturert person som liker oversikt og og at ting blir gjort ordentlig. Innstillingskomitéen mener Helene vil kunne ivareta og videreutvikle det lokale studentdemokratiet på en god måte.

Medlem 100% Bergen – Yannick Broese van Groenou (Enstemmig innstilt)

Yannick Broese van Groenou

Innstillingskomitéen ser på Yannick som en uvanlig reflektert og kunnskapssøkende kandidat. Han viser en spesiell modenhet i sine tanker om samarbeid og ivaretakelse av andre, i tillegg til en evne til å uttrykke seg og kommunisere klart og tydelig. Dette kombineres med god selvinnsikt og et tydelig engasjement. Videre fremstår Yannick som strukturert og løsningsorientert. Når han snakker om saker i studentpolitikken er han konkret, kreativ og viser til mulige strategiske grep samtidig som han trekker frem nyansene i sakene og systemet som kan ha innvirkning på arbeidet. Med Yannick i arbeidsutvalget vil Studenttinget få en kunnskapsrik og lærevillig ressurs som vil kunne bidra sterkt politisk i tillegg til å være en rolig og trygg tillitsperson.

Medlem 100% Bergen – Adrian Stinessen Haugen (Enstemmig innstilt)

Adrian Stinessen Haugen

Innstillingskommitéen ser på Adrian som en initiativrik og utadvendt kandidat. Han viser stor gjennomføringsvilje, og er ikke redd for å være kritisk og stille spørsmål, for å belyse alle sider av saken. Adrian har god erfaring fra studentorganisasjoner i Sogndal og Bergen, og viser også god kunnskap og forståelse for strukturen ved HVL. I tillegg er han opptatt av at folk skal få vise frem det de er gode på, og vil være en god lagspiller i arbeidsutvalget. Han er spesielt opptatt av velferden til studentene, og trekker frem studentboliger og idrettsareal som viktige saker. Videre er rekruttering og engasjement blant studentene en viktig sak for Adrian. Med Adrian i arbeidsutvalget vil Studenttinget få en lagspiller med stort engasjement og drivkraft.

Medlem 100% Region sør – Cecilie Fredheim, Stord (Enstemmig innstilt)

Cecilie Fredheim

Innstillingskomitéen ser på Cecilie som en erfaren og organisatorisk kandidat. Hun har sin tyngde i god kjennskap til både studentdemokratiet og høgskolen, og viser en innsatsvilje og gjennomføringsevne som vil være svært positiv for Studenttinget. Cecilie er spesielt opptatt av å løfte region sør, og å utveksle erfaringer til det beste for hver region. Hun er også opptatt av å øke synligheten til studentdemokratiet og reflekterer godt rundt dette. Cecilies lange erfaring innenfor politisk organisasjonsarbeid har gitt henne en strategisk kompetanse som hun vil ta med inn i denne jobben. Som medlem av arbeidsutvalget vil Cecilie kunne bidra med planlegging, strukturering og rutiner, samt at hun vil være en god støttespiller både faglig og personlig.

Medlem 30% Region sør – Ole Henrik Bach, Haugesund (Enstemmig innstilt)

Ole Henrik Bach

Innstillingskomitéen ser på Ole Henrik som en reflektert og initiativrik kandidat. Han viser engasjement for sitt studiested, og kunnskap om prosesser og systemer innad i studentdemokratiet. Ole Henrik ønsker å støtte de store regionene, samtidig som de små skal få vokse. Han tenker på HVL som en og samme sak, og fokuserer på samhold mellom alle campus. I tillegg viser Ole Henrik pågangs- og læringsvilje. Han reflekterer godt rundt personalsaker og fremstår som initiativtakende i både lederroller og løsing av konflikter. Innstillinkskomitéen mener Ole Henrik vil kunne sørge for godt samspill mellom regionene og videreutvikling av lokal studentpolitikk.

Innstillingen som helhet

Leder (Bergen): Henrik Waage Tjore (Enstemmig innstilt)

Medlem 100 % Sogndal: Hans Christian Knudsen (Innstilt med dissens)

Medlem 100 % Sogndal: Stian Sunde (mindretallets dissens)

Medlem 30 % Førde: Helene Sylvarnes (Enstemmig innstilt)

Medlem 100 % Bergen: Yannick Broese Van Groenou (Enstemmig innstilt)

Medlem 100 % Bergen: Adrian Stinessen Haugen (Enstemmig innstilt)

Medlem 100 % Region sør (Stord): Cecilie Fredheim (Enstemmig innstilt)

Medlem 30 % Region sør (Haugesund): Ole Henrik Bach (Enstemmig innstilt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.