Bli med!

Verv i styre, råd og utval

Studenttinget vel studentrepresentantar til ymse styre, råd og utval i Studenttinget og hos HVL. Dette er gjevande og varierte rollar, der ein har moglegheit til å bidra med å representere studentane sine interesser. Vi oppfordrar alle som er interesserte til å sende inn kandidatskjema.

Kven kan stille til val?

For val utført i samsvar med valreglementet er det krav om at kandidatar er studenter ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) i valsemeseteret. Dette gjeld kun dersom noko anna ikkje er spesifisert i valreglementet.

Når er det val?

Valet skjer på neste studenttingsmøtet (ST 3) den 5. mai i Bergen. Meir info om møtet finn du her. På møtet skal følgande roller veljast:

 • Arbeidsutvalet til Studenttinget (eige skjema)
 • FoU-utvalet ved fakultet for helse- og sosialfag (FHS)
 • Høgskulestyret
 • Klagenemnda
 • Kontrollkomité
 • Læringsmiljøutvalet
 • Referansegruppe for Program for studententreprenørskap
 • Regionråd (nord, midt og sør)
 • Skikkavurderingsnemnda
 • Strategigruppa ved HVL
 • Styringsgruppe – forskingsbasert følgjeevaluering
 • Studenttinget sin Kursgruppe
 • Tilsettingsutvalet (FHS, FIN, FLKI, og FØS)
 • Utdanningsutval for FHS og FØS

FRIST FOR ARBEIDSUTVALET

For å bli vurdert av innstillingskomiteen er fristen for å sende inn kandidatskjema fredag 20. april. Innsende kandidatskjema blir publiserte på stvl.no i løpet av måndag 23. april.

Det er mogleg å stille til val etter fristen fredag 20. april, men då vil ein ikkje bli vurdert av innstillingskomiteen. Kandidatskjema vil då bli publisert forløpande.

FRIST FOR ANDRE VAL

Med mindre anna er bestemt er frist for å melde kandidatur til val der Studenttinget er valforsamling sett til før første kandidat sin valtale startar. Dersom ein sjølv ikkje har høve til å stille på møtet der valet finn stad bør kandidaturet vere meld skriftleg til arbeidsutvalet i førekant av møtet. Siste frist for å melde kandidatur skriftleg er innan valtalene startar.

SØKNADSSKJEMA

Du finn kandidatskjema her. Det same skjemaet kan nyttast for alle verva (utanom arbeidsutvalet), og du kan søke på fleire enn eit i same skjema.

For å stille til arbeidsutvalet, fyller du inn dette skjemaet.

Ved spørsmål, send mail til studenttinget@hvl.no eller oppsøk ditt lokale arbeidsutvalsmedlem.

VALTALE

Kandidatar gjevast høve til å halde ein valtale på inntil tre minuttar. Personar med talerett har i etterkant av alle valtalane høve til å stille spørsmål til kandidatane. Kandidatar som ikkje har høve til å delta fysisk på møtet skal, avhengig av kva som er praktisk mogleg, få høve til å halde valtale og svare på spørsmål digitalt, eller å sende inn ein video på førehand som vert spelt av på møtet. Det er berre kandidaten sjølv som kan visast på videoen. Videoen må være tilsendt arbeidsutvalet innan møtestart.

Meir info om verva

Trykk på boksane under for meir info om verva. Info her oppdateras forløpande.

Der Studenttinget kan sammenlignes med Stortinget, kan arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet sammenlignes med regjeringen. Studenttinget er det bestemmende organ, mens arbeidsutvalget er det utøvende organ. Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL.

For å stille til arbeidsutvalget, fyll inn eget kandidatskjema her.

Omfang:

 • Førde 30%
 • Sogndal 100%
 • Bergen** 100%
 • Stord* 30%
 • Stord* 100%
 • Haugesund* 30%
 • Haugesund* 100%

Honorert: stillingene er honorert tilsvarende lønnstrinn 19
Antall: 7 faste, hvorav 1 leder (må være 100%)
Varighet: 01. juli 2018 – 31. juli 2019

* Det skal totalt velges én 30% og én 100% i valgkrets sør (Stord + Haugesund).
** Det skal velges til tre 100% stillinger i Bergen.

FoU-utvalget skal være et rådgivende organ for dekan i strategiske saker knyttet til forskning, utvikling og innovasjon ved fakultetet. 

Omfang: ingen informasjon
Møteform:
 ingen informasjon 
Honorert: ja
Antall: 2 faste representanter og 2 vararepresentanter (en bachelor- og en masterstudent)
Varighet: 06.05.2018 – 31.07.2019

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Høgskulestyret skal sitje fram til 31. juli 2019*. Arvid Hallén er ekstern styreleiar. Styret har totalt 13 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisings‐/forskingsstillingar (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, tre studentar og fem eksterne (inklusive ekstern styreleiar). I tillegg kjem to TAP‐representantar med observatørstatus. Observatørane har talerett, men ikkje stemmerett.

* Studenttinget velger tre styremedlemmer for en periode på ett studieår i motsetning til resten av styret som velges for fire år.

Omfang: Høgskolestyret møtes omtrent én gang per måned og det må påberegnes forberedelsestid, da sakspapirene ofte er omfattende.
Møteform: fysisk
Honorert: ja
Antal: 3 faste representanter, en fra hver region og begge kjønn må være representert. I tillegg skal vi ha to nummererte personlige vararepresentanter for hver faste representant. Disse skal også kvoteres per region og kjønn.
Varighet: 01.08.2018 – 31.07.2019

Klagenemda er et lovpålagt organ, hjemlet i lov om universitet og høgskoler §5.1. Klagenemda har en oppsatt møteplan, men omfanget av vervet avhenger av hvor mange saker som forekommer i løpet av perioden du er valgt for.

Klagenemnda behandlar følgjande saker:

 • Saker som omhandlar fusk og forsøk på fusk jamfør Universitets‐ og høgskulelova og forskrift om studium og eksamen ved HVL.
 • Skikkasaker etter innstilling frå Skikkavurderingsnemnda ved HVL.
 • Saker gjeldande merknad på politiattest jamfør Universitets‐ og høgskulelova og forskrift om studium og eksamen ved HVL.
 • Klagesaker som gjeld reglane om klage i forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.d) ved HVL.
 • Klager over enkeltvedtak, som til dømes klage på formelle feil under eksamen, avslag om opptak (til utdanningar som ikkje inngår i Samordna opptak), vurdering av realkompetanse.
 • Klager i samband med val av representantar og ombod ved HVL.
  Klagenemnda kan prøve alle sider av saka. Nemnda er vedtaksfør når leiar eller vara for leiar og to andre medlemmer er til stades.
 • Vedtak i saker som medfører utestenging og bortvising grunna klanderverdig oppførsel, fusk eller forsøk på fusk, merknad på politiattest eller som følgje av skikkavurdering skal treffast med minst to tredjedels fleirtal.

Omfang: 4-5 møter i semesteret
Møteform: skype og fysisk
Honorert: ja
Antall: 2 faste representanter, en av hvert kjønn, 2 personlige vararepresentanter, også kvotert på kjønn.
Varighet: 01. august 2018 – 31. juli 2019

Kontrollkomiteen til STVL har som hovedoppgave å se til at møtevirksomheten blir utført i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Vararepresentantene skal være fra de tre ulike regionene.

Val til kontrollkomitéen er unnateke §1-2 vilkår for kandidar til val

Omfang: 6 møter i året
Møteform: fysisk
Honorert: ja
Antall: 3 faste representanter og 3. vararepresentanter. Varaene skal være regionskvoterte og nummererte
Varighet: 01.08.2018 – 31.07.2019

Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.


Omfang:
ca. 4 møter i året
Møteform: skype og fysisk
Honorert: ja
Antall: 6 faste representanter, to fra hver region (en fra hver campus, to fra campus Bergen). Det kvoteres på kjønn 50/50. I tillegg skal vi ha seks personlige varer, som også kvoteres per campus og kjønn. 
Varighet: 01. august 2018 – 31. juli 2019 

Arbeidet med studententreprenørskap på Høgskulen på Vestlandet (HVL), nærregion Bergen, har siden 2015 vært organisert i «Program for studententreprenørskap» blant annet finansiert gjennom et forprosjekt av Hordaland fylkeskommune. Nå ønsker vi å utvide programmet til hele HVL i en treårig satsing hvor vi har følgende hovedmål:

Etablere en robust struktur for å fremme innovasjons- og entreprenørskapskultur blant studentene ved HVL

I tillegg har vi vi følgende delmål:

 1. Utvikle nye arbeidsmetoder for studententreprenørskap som kan rettes mot ulike fagdispliner ved HVL
 2. Bygge internkapasitet på entrerprenørskapsfeltet ved de ulike campusenen ved HVL som er i stand til å videreførere aktivitetene i programmet etter at prosjektfinansieringen er avsluttet.
 3. Utvikle flere og bedre studententreprenørskapsprosjekter.
 4. Tilrettelegge for at HVL sine erfaringer med studententreprenørskap deles med andre relevante institusjoner på Vestlandet.

Omfang: 2 ganger årlig
Møteform: skype og fysisk
Honorert: nei
Antall: 1 fast og 1 vara
Varighet: 07.05.2018 – 31.07.2019

Regionrådet er et underordnet organ som tilhører Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedtatt i Studenttinget i sin region.

Regionrådet ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet lokalt og er et lokalt arbeidsorgan som samler regioner med mer enn ett campus.

Regionsrådet møtes minimum 3 ganger i semesteret og kan selv invitere observatører, etter behov og ønske i deres møter. I sør og nord fordeler semesteravgift i sin region i et utvidet regionmøte i regi av Velferdstinget (VT), hvor to representanter fra hvert av regionens studentråd er innstillende organ.

Regionrådet skal ikke ved noen omstendigheter gå på akkord med vedtak i Studenttinget.

Regionrådet kan bidra til rekrutteringsarbeid av studentrepresentanter til Studenttinget, og valg i Studenttinget.

Regionrådet skal arbeide parallelt med lokalt arbeid i region og sentrale saker til Studenttinget, og dermed sikre implementering, kontinuitet, og gjennomslag lokalt og sentralt.

Regionrådet kan arbeide med saker knyttet til lokal gjennomføring av fadderuken.
Regionrådet skal fungere som den lokale kontaktflaten til studentene og har ansvar for å oppnevne studentrepresentanter for midlertidige arbeidsgrupper som kùn gjelder den respektive region.

Regionrådet har tilknytning til en organisasjonskonsulent. Disse samarbeider på tvers om å være støtteapparat for Regionrådene, AU og Studenttinget.

Regionrådet har ingen leder.

Regionråd Nord

Omfang: minst 3 ganger i semesteret
Møteform: fysisk og skype
Honorert: nei
Antall: Regionrådets anbefaling kommer.
Valgperiode: 01. juni 2018 til 31. juli 2019 

Regionråd Midt

Omfang: minst 3 ganger i semesteret
Møteform: fysisk
Honorert: nei
Antall: Regionrådet anbefaler at det blir valgt 5 personer
Valgperiode: 01. august 2018 til 31. juli 2019

Regionråd Sør

Omfang: minst 3 ganger i semesteret
Møteform: fysisk og skype
Honorert: nei
Antall: Regionrådet anbefaler at det blir valgt 7 personer
Valgperiode: 01. juni 2018 til 31. juli 2019 

Skikkavurderinga skal sikre at barn, elevar, pasientar og brukarar av ulike tenester ikkje møter yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for.

Skikkavurderingsnemnda er eit lovpålagt organ, jf. lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Nemnda sitt arbeid er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Les meir her

Omfang: varierende, avhengig av antall saker.
Møteform: skype og fysisk
Honorert: ja
Antall: 2 faste representanter, en av hvert kjønn (ingen vararepresentanter).
Varighet: 01. august 2018 – 31. juli 2019 

Mandatet til gruppen er å utarbeid en strategi for Høgskulen på Vestlandet i strategiperioden 2018-2023.  

Strategien vil være HVL sitt mest sentrale dokument for å styre virksomheten de kommende årene. Deltakelse i denne prosessen vil gi studenter mulighet til å markere synspunkter som er viktige for utformingen av et godt strategidokument. 

Strategien skal bygge på Fusjonsavtalen, eksisterende høringer og styrevedtak. Gruppen skal etablere forum og rammer for dialog med ansatte, og skal sikre perspektiv og innspill fra studenter og eksterne samarbeidspartnere i våre tre nærregioner. 

Som studentrepresentant i gruppen er det ditt ansvar å sørge for å spille inn forslag på vegne av studentene ved høgskolen. Arbeidet er i sluttfasen, så det er usikkert hvor mye arbeid som gjenstår. Mer info om strategigruppen her.

Omfang: Det antas at det blir lite møtevirksomhet, men en del gjennomlesing av dokumenter og tilbakemelding gjennom mail eller skype 
Møteform: skype
Honorert: ja
Antall: 1 fast og 1 møtende vara. Alle studenter ved HVL kan stille. 
Varighet: 01.07.2018 – (sluttdato uvisst)

Styret ved HVL har beslutta at det skal gjennomføres en følgeevaluering av etableringen av HVL. Denne jobben settes nå ut på anbud, og oppstart vil være juni 2018. Til å styre dette oppdraget er det bestemt at det skal være en styringsgruppe. Her har studentene en fast plass, og vara har møterett. Styringsgruppen møtes minst to ganger i året, trolig inntil fire.

Omfang: 3-4 møter ganger i året
Møteform: skype / fysisk om behov
Honorert: ja
Antall: 1 fast representant, 1 vara representant
Varighet: 07.05.2018 – 01.04.2020 (hvis du ikke har mulighet til å sitte hele perioden oppfordrer vi deg allikevel til å stille, da vi kan holde et nytt valg om nødvendig).

Kursgruppen er ansvarlig for å arrangere kurs for alle engasjerte studenter ved HVL. Formålet med kurset er å engasjere, rekruttere og gi opplæring til studenter som er interessert i å engasjere seg som student. Det er opp til Studenttinget på ST 03/18 å bestemme om det skal arrangeres et samlet kurs, eller geografiske kurs. Gruppen skal ha en leder som skal sikre at kurset blir gjennomført, og har hovedansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av kurset. Det er opp til Studenttinget å bestemme om leder skal være valgt eller internkonstituert. Når man stiller til valg bør man derfor skrive om man stiller til leder eller til medlem av kursgruppen.

Omfang: kursgruppen velger selv hvor mange møter som trengs for å planlegge, gjennomføre og evaluere kurs.
Møteform: avhenger av vedtak på ST 03/18, men stor sannsynlighet for at man kan delta via Skype.
Honorert: nei, men man får dekket reise og opphold på kurset. 
Antall: avhenger av vedtak på ST 03/18, men det er ønskelig med kandidater fra alle campus, og fra alle fakultet. Engasjerte studenter, medlemmer fra studentråd og personer i studentrådsstyrer oppfordres spesielt til å stille. 
Varighet: 06. mai 2018 – 31. desember 2018

TILSETTINGSUTVAL FHS

Tilsettingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar har ansvaret for å tilsette i alle faglege stillingar ved et fakultet. Det er utvalget som skal se til at tilsettingsprosessen går rett for seg og at den best kvalifiserte blir tilsatt i stillingen som lyses ut på bakgrunn av de lover og forskrifter som er gitt.

Utvalet skal også vedta utlysingstekstar, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og permisjonar.

Omfang: ca. 1 gang per måned
Møteform: hovedsakelig skype
Honorert: ja
Antall: 1 representant og 1 vararepresentant
Valgperiode: 01. august 2018 – 31. juli 2019

Tilsettingsutvalet FIN

Tilsettingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar har ansvaret for å tilsette i alle faglege stillingar ved et fakultet. Det er utvalget som skal se til at tilsettingsprosessen går rett for seg og at den best kvalifiserte blir tilsatt i stillingen som lyses ut på bakgrunn av de lover og forskrifter som er gitt.

Utvalet skal også vedta utlysingstekstar, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og permisjonar.

Studenter fra det aktuelle fakultetet anbefales å stille.

Omfang: ca. 1 gang per måned
Møteform: hovedsakelig skype
Honorert: ja
Antall: 1 representant og 1 vararepresentant
Valgperiode: 01. august 2018 – 31. juli 2019

TILSETTINGSUTVAL FLKI

Tilsettingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingart har ansvaret for å tilsette i alle faglege stillingar ved et fakultet. Det er utvalget som skal se til at tilsettingsprosessen går rett for seg og at den best kvalifiserte blir tilsatt i stillingen som lyses ut på bakgrunn av de lover og forskrifter som er gitt.

Utvalet skal også vedta utlysingstekstar, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og permisjonar.

Omfang: ca. 1 gang per måned
Møteform: hovedsakelig skype
Honorert: ja
Antall: 1 representant og 1 vararepresentant
Valgperiode: 01. august 2018 – 31. juli 2019

TILSETTINGUTVAL FØS

Tilsettingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar har ansvaret for å tilsette i alle faglege stillingar ved et fakultet. Det er utvalget som skal se til at tilsettingsprosessen går rett for seg og at den best kvalifiserte blir tilsatt i stillingen som lyses ut på bakgrunn av de lover og forskrifter som er gitt.

Utvalet skal også vedta utlysingstekstar, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og permisjonar.

Omfang: ca. 1 gang per måned
Møteform: hovedsakelig skype
Honorert: ja
Antall: 1 representant og 1 vararepresentant
Valgperiode: 01. august 2018 – 31. juli 2019

Utdanningsutvalget for FHS

Utdanningsutvalget skal sikre kvaliteten i utdanningene på FHS, de skal gi rådgiving rundt prosesser for utvikling og samkjøring av utdanninger, studieportefølje med mer. Utvalgets oppgaver blir diskutert på første møte i april.

Neste møte i utdanningsutvalget blir et skypemøte mandag 11. juni kl. 09:00-11:00

Omfang: usikkert
Møteform: skype og fysisk
Honorert: ja
Antall: 2 faste representanter og 2 vara representanter
Varighet:  01.08.2018 – 31.07.2019

Utdanningsutvalet for FØS

Formålet med utvalet er å arbeide målretta og strategisk for å auke kvaliteten i eksisterande studietilbod, foreslå nye tilbod  slik at våre kandidatar er relevante for arbeidslivet. Utvalet skal arbeida med å omsette strategiske mål til konkrete tiltak for leiing på fakultetsnivå. Utvalet skal være eit rådgivande organ for dekan i saker knytt til utdanning ved fakultetet.

Omfang: Inntil to ganger per semester
Møteform: Skype eller fysisk
Honorert: Ja
Antall: 1 fast representant og 1 vara representant
Valgperiode: 07.05.2018 – 31.07.2019