Bli med!

Verv i styrer, råd og utvalg

Studenttinget velger studentrepresentanter til ymse styrer, råd og utvalg i Studenttinget og hos HVL. Dette er givende og varierte roller, der en har mulighet til å bidra med å representere studentene sine interesser. 

Hvem kan stille til valg?

For valg utført i samsvar med valgreglementet er det krav om at kandidater er studenter ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) i valgsemesteret. Dette gjelder kun dersom noe annet ikke er spesifisert i  valgreglementet.

Når er det valg?

Valget finner sted på neste møte i Studenttinget (ST2), den  23. – 24. mars på Stord. På møtet skal flere verv opp til valg, full oversikt finnes i listen under. Klikk på hvert verv for mer informasjon. Arbeidsutvalget har fullmakt til å supplere valgene som er gjennomført og manglet kandidater.

Send inn kandidatskjema

For å stille til ett eller flere av vervene, fyller du ut kandidatskjema.

Spørsmål?

Ved spørsmål, send mail til studenttinget@hvl.no eller oppsøk et av våre medlemmer fra Arbeidsutvalget. Vi har kontorer på alle campus!

Verv som skal opp til valg på ST2/19

Innstillingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant til Innstillingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar ved FØS. Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Til 31.07.2019

Informasjon om vervet
Det skal oppnamnas innstillingsutval for leiarstillingar på nivå 3 i fakulteta, med følgjande samansetning:
· Dekan
· Ein instituttleiar
· Ein fagrepresentant
· Ein tillitsvald
· Ein student

Faglege administrative leiarstillingar under dekan (nivå 3) er instituttleiarar, assisterande instituttleiar og fagseksjonsleiar. Det er om lag 60 stillingar fordelt på fire fakultet, men det er berre nokre få (2-3 stillingar) som skal tilsetjast i, i år.

Ein treng ikkje studere ved det aktuelle fakultetet for å sitje i innstillingsutvalet, men det kan vere ein fordel å ha interesse for faget.

Innstillingsutval og tilsettingsutval for same fakultet er gjensidig utelukkande verv. Ein kan derimot sitje i både innstillingsutval og tilsettingsutval så lenge dei er på ulike fakultet.

Innstillingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant til Innstillingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekan ved FHS. Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Til 31.07.2019

Informasjon om vervet
Det skal oppnamnas innstillingsutval for leiarstillingar på nivå 3 i fakulteta, med følgjande samansetning:
· Dekan
· Ein instituttleiar
· Ein fagrepresentant
· Ein tillitsvald
· Ein student

Faglege administrative leiarstillingar under dekan (nivå 3) er instituttleiarar, assisterande instituttleiar og fagseksjonsleiar. Det er om lag 60 stillingar fordelt på fire fakultet, men det er berre nokre få (2-3 stillingar) som skal tilsetjast i, i år.

Ein treng ikkje studere ved det aktuelle fakultetet for å sitje i innstillingsutvalet, men det kan vere ein fordel å ha interesse for faget.

Innstillingsutval og tilsettingsutval for same fakultet er gjensidig utelukkande verv. Ein kan derimot sitje i både innstillingsutval og tilsettingsutval så lenge dei er på ulike fakultet.

Innstillingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekan ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant til Innstillingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekan ved FLKI. Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Til 31.07.2019

Informasjon om vervet
Det skal oppnamnas innstillingsutval for leiarstillingar på nivå 3 i fakulteta, med følgjande samansetning:
· Dekan
· Ein instituttleiar
· Ein fagrepresentant
· Ein tillitsvald
· Ein student

Faglege administrative leiarstillingar under dekan (nivå 3) er instituttleiarar, assisterande instituttleiar og fagseksjonsleiar. Det er om lag 60 stillingar fordelt på fire fakultet, men det er berre nokre få (2-3 stillingar) som skal tilsetjast i, i år.

Ein treng ikkje studere ved det aktuelle fakultetet for å sitje i innstillingsutvalet, men det kan vere ein fordel å ha interesse for faget.

Innstillingsutval og tilsettingsutval for same fakultet er gjensidig utelukkande verv. Ein kan derimot sitje i både innstillingsutval og tilsettingsutval så lenge dei er på ulike fakultet.

Innstillingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekan ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant til Innstillingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekan ved FIN. Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Til 31.07.2019

Informasjon om vervet
Det skal oppnamnas innstillingsutval for leiarstillingar på nivå 3 i fakulteta, med følgjande samansetning:
· Dekan
· Ein instituttleiar
· Ein fagrepresentant
· Ein tillitsvald
· Ein student

Faglege administrative leiarstillingar under dekan (nivå 3) er instituttleiarar, assisterande instituttleiar og fagseksjonsleiar. Det er om lag 60 stillingar fordelt på fire fakultet, men det er berre nokre få (2-3 stillingar) som skal tilsetjast i, i år.

Ein treng ikkje studere ved det aktuelle fakultetet for å sitje i innstillingsutvalet, men det kan vere ein fordel å ha interesse for faget.

Innstillingsutval og tilsettingsutval for same fakultet er gjensidig utelukkande verv. Ein kan derimot sitje i både innstillingsutval og tilsettingsutval så lenge dei er på ulike fakultet.

Tilsettingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekan ved HVL

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant til Tilsettingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar under dekanar ved HVL. Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Til 31.07.2019

Informasjon om vervet
Det skal oppnamnas eit overordna tilsettingsutval for leiarstillingar på nivå 3 i alle fakulteta.

Faglege administrative leiarstillingar under dekan (nivå 3) er instituttleiarar, assisterande instituttleiar og fagseksjonsleiar. Det er om lag 60 stillingar fordelt på fire fakultet, men det er berre nokre få (2-3 stillingar) som skal tilsetjast i, i år.

Innstillingsutval og tilsettingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar ved fakulteta er gjensidig utelukkande verv.

Verv som Arbeidsutvalget har mandat til å fylle og som mangler representanter

Ønsker du å stille til noen av disse vervene tar du kontakt med Arbeidsutvalget.

Bergen Studentvelforening: 5 vararepresentanter

Bergen Studentvelforening fordeler hver år en del av semesteravgiften til studentorganisasjoner i Bergen. For driftsåret 2018 ble det fordelt 5 615 000 kr (ekskludert drift av Velferdstinget Vest). Midlene blir fordelt på budsjettmøtet i november måned hvert år.

Studenttinget på Vestlandet har 6 plasser (1 mandat per 1500 student).

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020.

Honorar: Ikke honorert.

Budsjettkomiteen i Bergen Studentvelforening: 1 fast representant og 1 vara

Budsjettkomiteen til Bergen Studentvelforening vurderer og utarbeider en innstilling til fordeling av semesteravgiftene i Bergen, basert på søknader fra studentorganisasjoner.

Les mandatet til budsjettkomiteen her: https://www.vtvest.no/styringsdokumenter/

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020

Honorar: Ikke honorert.

FoU-utvalget ved HVL: 1 kvinnelig fast og 1 kvinnelig vararepresentant

FoU-utvalget skal være et rådgivande organ for høgskolens ledelse og høgskolestyret i saker som angår forskning-, utvikling- og nyskapningsarbeid (FoU/N). FoU-utvalet skal være ein aktiv pådriver for FoU-arbeidet ved høgskolen.

Det skal velges 1 kvinnelig fast representant og 1 kvinnelig vara.

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020.

Honorar: Medlemmer av utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

FoU-utvalet ved FHS: 1 kvinneleg fast og 1 kvinneleg vararepresentant

Det skal veljast 1 kvinneleg fast og 1 kvinneleg vararepresentant med krav om same programtilhøyrsle.

Informasjon om vervet: Forskings- og Utviklings-utvalet ved FHS er rådgjevande ovanfor fakultetsleiinga, og har fått delegert myndigheit til avgjersler i enkeltsaker.

Mandatet til FoU-utvalet ved FHS kan lesast her.

Varigheit: Til og med 31.07.2019.

Honorar: Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Høgskulestyret: 1 mannleg vararepresentant

Det skal veljast ein nummerert vararepresentant til Høgskulestyret frå valkrins sør (Stord/Haugesund). Kandidaten må vere ein mannleg student, og vil bli 2. vara i Høgskulestyret.

Informasjon om vervet: Styret er det øvste avgjerdstakande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lovar og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har satt.  

Honorar: Vararepresentantar honorerast for møteverksemd etter dei satsar som til ein kvar tid er satt av Kunnskapsdepartementet.   

Varighet: Til og med 31. juli 2019.

Tilsetjingsutvalet FHS: 1 vararepresentant

Det skal veljast 1 vararepresentant.

Informasjon om vervet: Tilsetjingsutvalet for undervisings- og forskingsstillingar har ansvaret for å tilsette alle i faglege stillingar ved eit fakultet. Det er utvalet som skal sjå til at tilsetjingsprosessen går riktig for seg og at den best kvalifiserte blir tilsett i stillinga som lysast ut på bakgrunn av dei lovar og forskrifter som er gitt. Utvalet skal òg vedta utlysingstekster, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og permisjonar.

Varighet: Til og med 31.07.2019.

Honorar: Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Utdanningsutvalget ved HVL: 1 kvinnelig fast og 2 kvinnelig vararepresentant

Det skal velges 1 fast kvinnelig representanter, og 1 kvinnelig vararepresentant

Utvalget er et rådgivende organ for ledelsen i saker knyttet til det helhetlige kvalitetsarbeidet, årsrapport og tiltaksplan på institusjonsnivå.

Utvalget har ansvar for vedlikehold, oppfølging og videreføring av kvalitetssikringssystemet, og skal bidra til utvikling av en kultur for kvalitetsforbedring.

Utdanningsutvalget ved HVL skal bidra til å sikre at utdanninger og studieprogram har høy kvalitet, samfunnsrelevans og en faglig profil som reflekterer HVL sine satsinger.

Les utdanningsutvalget sitt mandat her.

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020

Honorar: Medlemmer av utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Utdanningsutvalet ved FHS: 1 kvinneleg fast representant, 2 vararepresentantar av ulikt kjønn

Det skal veljast 1 fast kvinneleg representantar, derav 1 frå bachelorprogram og 1 frå masterprogram, og 2 vararepresentantar.

Informasjonom vervet: Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld utvikling og sikring av utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur forkvalitetsforbetring ved fakultet, sikre at studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar, samt følgje opp det systematiske kvalitetsarbeidet ved fakulteta.

Mandatet til Utdanningsutvalet ved FHS kan lesast her.

Honorar: Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Til og med 31.07.2019 

Velferdstinget Vest: 4 vararepresentanter

Studenttinget på Vestlandet har 10 plasser i VT Vest, og det trengs 8 varaer i tillegg. 10 faste og 2 varaer er valgt, så det skal velges 4 vararepresentanter.

Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for alle studentene på Vestlandet. Siden de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har valgt å organisere sitt velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden Sammen har også studentene gått sammen og opprettet et organ som kan fremme alle studentene på Vestlandets velferdsbehov opp mot Sammen, kommunene og fylkeskommunene.

Neste møtet for kalenderåret 2019 er søndag 10. mars.

Les mer på www.vtvest.no.

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020

Honorar: Ikke honorert.