Bli med!

Verv i styrer, råd og utvalg

Studenttinget velger studentrepresentanter til ymse styrer, råd og utvalg i Studenttinget og hos HVL. Dette er givende og varierte roller, der en har mulighet til å bidra med å representere studentene sine interesser. 

Hvem kan stille til valg?

For valg utført i samsvar med valgreglementet er det krav om at kandidater er studenter ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) i valgsemesteret. Dette gjelder kun dersom noe annet ikke er spesifisert i  valgreglementet.

Når er det valg?

Valget finner sted på neste møte i Studenttinget (ST1), den  2. – 3. februar i Sogndal. På møtet skal flere verv opp til valg, full oversikt finnes i listen under. Klikk på hvert verv for mer informasjon.

Send inn kandidatskjema

For å stille til ett eller flere av vervene, fyll inn eget kandidatskjema her.

Spørsmål?

Ved spørsmål, send mail til studenttinget@hvl.no eller oppsøk ditt lokale arbeidsutvalg. Vi har kontorer på alle campus.

Verv som skal opp til valg

Bergen Studentvelforening: 6 faste representanter, 6 vara

Bergen Studentvelforening fordeler hver år en del av semesteravgiften til studentorganisasjoner i Bergen. For driftsåret 2018 ble det fordelt 5 615 000 kr (ekskludert drift av Velferdstinget Vest). Midlene blir fordelt på budsjettmøtet i november måned hvert år.

Studenttinget på Vestlandet har 6 plasser (eller 1 mandat per 1500 student).

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020.

Honorar: Ikke honorert.

Budsjettkomiteen i Bergen Studentvelforening: 1 fast representant og 1 vara

Les mandatet til budsjettkomiteen her: https://www.vtvest.no/styringsdokumenter/

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020

Honorar: Ikke honorert.

FoU-utvalget ved HVL: 2 faste og 2 vararepresentanter

FoU-utvalget skal være et rådgivande organ for høgskolens ledelse og høgskolestyret i saker som angår forskning-, utvikling- og nyskapningsarbeid (FoU/N). FoU-utvalet skal være ein aktiv pådriver for FoU-arbeidet ved høgskolen.

Det skal velges to studenter til utvalget, med vara.

2 faste representanter og 2 vara.

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020.

Honorar: Medlemmer av utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

FoU-utvalet ved FHS: 2 faste og 2 vararepresentantar

Det skal veljast 2 faste representantar, derav 1 frå bachelorprogram og 1 frå masterprogram, og 2 vararepresentantar med krav om same programtilhøyrsle.

Informasjon om vervet: Forskings- og Utviklings-utvalet ved FHS er rådgjevande ovanfor fakultetsleiinga, og har fått delegert myndigheit til avgjersler i enkeltsaker.

Mandatet til FoU-utvalet ved FHS kan lesast her.

Varigheit: Til og med 31.07.2019.

Honorar: Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Forskningsetisk utvalg: 1 fast og 1 vara

Det skal velges 1 fast og 1 vararepresentant til Forskningsetisk utvalg.

Formålet med Forskningsetisk utvalg er å bidra til at forskning ved institusjonen skjer i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer, og i tråd med lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven).

Utvalget skal:

 • bidra til at det utvikles en god kultur for forskningsetikk, og system for forebygging av brudd på forskningsetiske normer.
 • behandle saker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020.

Honorar: Medlemmer av utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Høgskulestyret: 2 vararepresentantar

Det skal veljast 2 nummererte vararepresentantar, anten to mannlege vararepresentantar,eller éin vararepresentant av kvart kjønn, til Høgskulestyret frå valkrins sør (Stord/Haugesund).   

Informasjon om vervet: Styret er det øvste avgjerdstakande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lovar og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har satt.  

Honorar: Vararepresentantar honorerast for møteverksemd etter dei satsar som til ein kvar tid er satt av Kunnskapsdepartementet.   

Varighet: Til og med 31. juli 2019.

Innstillingskomiteen: 4 personer

Til innstillingskomitéen skal følgende velges:

 • 1 relevant ekstern person
 • 1 person med tidligere tilknytning til Studenttinget
 • 1 representant fra et studentråd
 • 1 person valgt blant de faste representantene i Studenttinget

Innstillingskomitéen har ansvar for å innstille i valg til arbeidsutvalget av Studenttinget. Innstillingen skal legges frem for Studenttinget med presentasjon av kandidatene og begrunnelse for innstilling på valgmøtet.

Innstillingskomitéen skal velges av Studenttinget på det første møtet i vårsemesteret. Funksjonstid for vervet er frem til arbeidsutvalget av Studenttinget er valgt. Valg til innstillingskomitéen er unntatt §1-2 vilkår for kandidater til valg. Dersom medlem av innstillingskomitéen ønsker å stille som kandidat til arbeidsutvalget i Studenttinget, må de trekke seg fra innstillingskomitéen innen fristen for å stille til valg.

Varighet: Til nytt AU er valgt (Mai 2019).

Honorar: Ikke honorert.

Klagenemnda: 1 mannlig vara

Det skal velges 1 mannlig vararepresentant til klagenemnda. Vararepresentanten vil være personlig vara for fast mannlig representant i klagenemnda. 

Klagenemnda er et lovpålagt organ, jf. Lov om universiteter og høgskoler §5-1. Sammensetningen av nemnda er regulert av loven. 

Mandatet til klagenemnda kan leses her.

Varighet: Til og med 31.07.2019. 

Honorar: Medlemmer av nemnda honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Landsmøtet NSO: 10 delegater, samt vara

Norsk Studentorganisasjon(NSO) er den nasjonale studentpolitiske organisasjonen som jobber opp mot Stortinget, Regjeringen, NOKUT og andre nasjonale aktører innenfor høyere utdanning. STVL er et lokallag under NSO og sender hvert år delegater til NSOs ledersamlinger og årsmøte. På samme måte som STVL er valgforsamling for styrer, råd og utvalg ved Høgskulen, er NSO valgforsamling for nasjonale styrer, råd og utvalg.

NSOs landsmøte 2018 avholdes på Quality Hotel Tønsberg 4. – 7. april 2019

Les mer: https://www.student.no/lm9/

Studenttinget på Vestlandet kan sende 10 studenter til LM-NSO, og vi trenger vararepresentanter i tillegg.

Varighet: 03.02.2019 – Frem til LM NSO er avsluttet

Honorar: Ikke honorert

Landsmøtet SAIH: 1 fast delegat

SAIHs årsmøte avholdes 26. og 27. april. Her samles medlemmer fra hele landet for å utforme politikk, bestemme hva SAIH skal jobbe med den kommende perioden og ikke minst velge hvem som skal lede organisasjonen videre.

Les mer om SAIH her.

Varighet: 03.02.2019 – til landsmøtet er gjennomført

Honorar: Ikke honorert.

Referansegruppe for revisjon av opptaksregelverk ved HVL: 1 kvinneleg representant

Det skal veljast 1 kvinneleg studentrepresentant til ei referansegruppe for revisjon av opptaksregelverk ved HVL.

Informasjon om vervet: Det vil snarleg bli oppnemnd ei arbeidsgruppe med ansvar for revisjon av HVL sitt opptaksregelverk. I samband med dette er det ynskjeleg at arbeidsgruppa har ei referansegruppesom kan bidra med innspel og vurderingar undervegs. Me ynskjer at referansegruppa skal vere sett saman av administrativt tilsette/leiarar (t.d.studierettleiarar), vitskaplege leiarar, studentombodet og studentar, og at blant desse skal alle fakultet og studiestader vere dekka.

Når alle personane er på plass vil me sende ut ei oppnemning meir formell informasjon/mandat. Det vil bli opna for innspel tidleg i prosessane, så det er fint om innspel vert førebudd så raskt som råd. I tillegg vil det sjølvsagt bli høyringar mot slutten av revisjonsarbeidet.

Målsettinga er at revidert opptaksregelverk skal vere implementert når HVL lyser utstudietilbod for studieåret 2019/2020.

Varigheit: Til seinast 1. juni 2019

Honorar: Medlemar honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Regionrådet midt: 3 medlemar

Det skalveljast 3 medlemar til Regionråd midt. 

Informasjon om vervet: Regionrådet er eit underordna organ som tilhøyrar Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedteke i Studenttinget sin region.Regionrådet skal òg oppnemne studentrepresentantar for midlertidige arbeidsgrupper som berre gjeld den respektive region, samt behandle fondsøknader i sin region. 

Mandatet til regionrådet kan lesast her.  

Varigheit: Til og med 31. juli 2019.  

Honorar: Ikkje honorert.

Regionrådet nord: 1 medlem

Det skal veljast 1 medlem til Regionråd Nord. 

Informasjonom vervet : Regionrådet er et underordna organ som tilhøyrar Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedteke i Studenttinget sin region.Regionrådet skal òg oppnemne studentrepresentantar for midlertidige arbeidsgrupper som berre gjeld den respektive region, samt behandle fondsøknadar i sinregion. 

Mandatet til regionrådet kan lesast her.  

Varigheit: Til og med 31. juli 2019.  

Honorar: Ikkje honorert.

Samhandlingsutvalet ved HVL: 1 fast representant

Det skal veljast 1 fast representant til Samhandlingsutvalet ved HVL.

Informasjon om vervet: Samhandlingsutvalet skal:

 • Gi råd i spørsmål knytt til strategi og overordna relevante problemstillingar og saker.
 • Gi råd i saker som gjeld rammevilkår og bidra til at samarbeid, samordning og heilskapleg tankegong blir tatt vare på.
 • Vere ein pådrivar for saker som kan bidra til at HVL når måla sine.
 • Stimulere til økt aktivitet og arbeide for å gjere HVL meir synleg.
 • Gi råd om kvalitetsarbeidet.
 • Rapportere årleg til styret om verksemda året før, med anbefalingar til tiltak som bør setjast i verk eller til områder som bør få særleg merksemd.

Varigheit: Til og med 31. juli 2019.

Honorar: Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Språkpolitisk utval: 1 fast representant, 1 vara

Styret ved HVL har vedteke eit sett med ambisiøse språkpolitiske retningslinjer for høgskulen. I følgje retningslinjene skal eit eige språkpolitisk utval, oppnemnt av rektor, ha ansvar for oppfølging og gjennomføring av dei språkpolitiske retningslinjene og for høgskulens språkpolitikk.

Les mandatet til språkpolitisk utval her.

Varigheit: 03.02.2019 – 31.01.2020

Honorar: Medlemar honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Tillitsvalgt for Studenttinget: 2 personer av ulikt kjønn

Studenttinget skal ha to tillitsvalgte av ulikt kjønn blant de faste representantene. De tillitsvalgte skal bidra til å skape trygghet for alle i STVL, og arbeide for at STVL skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Hovedansvaret til de tillitsvalgte er å være tilgjengelige for samtale med representantene og vararepresentantene dersom det er behov for dette, og kan hvis nødvendig arrangere uformelle møter for STVL-representanter. Den tillitsvalgte kan fremme saker på vegne av andre. De tillitsvalgte har taushetsplikt og skal skrive under på en taushetserklæring. De tillitsvalgte velges ved preferansevalg på det første Studenttingsmøtet i vårsemesteret.

Varighet: Valgperioden for vervene er fra 03.02.2019 – 31.01.2020

Honorar: Ikke honorert.

Tilsetjingsutvalet FHS: 1 vararepresentant

Det skal veljast 1 vararepresentant.

Informasjon om vervet: Tilsetjingsutvalet for undervisings- og forskingsstillingar har ansvaret for å tilsette alle i faglege stillingar ved eit fakultet. Det er utvalet som skal sjå til at tilsetjingsprosessen går riktig for seg og at den best kvalifiserte blir tilsett i stillinga som lysast ut på bakgrunn av dei lovar og forskrifter som er gitt. Utvalet skal òg vedta utlysingstekster, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og permisjonar.

Varighet: Til og med 31.07.2019.

Honorar: Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Utdanningsutvalget ved HVL: 2 fast representant og 2 vara

Det skal velges 2 faste representanter, derav 1 fra bachelorprogram og 1 fra masterprogram, og 2 vararepresentanter.

Utvalget er et rådgivende organ for ledelsen i saker knyttet til det helhetlige kvalitetsarbeidet, årsrapport og tiltaksplan på institusjonsnivå.

Utvalget har ansvar for vedlikehold, oppfølging og videreføring av kvalitetssikringssystemet, og skal bidra til utvikling av en kultur for kvalitetsforbedring.

Utdanningsutvalget ved HVL skal bidra til å sikre at utdanninger og studieprogram har høy kvalitet, samfunnsrelevans og en faglig profil som reflekterer HVL sine satsinger.

Les utdanningsutvalget sitt mandat her.

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020

Honorar: Medlemmer av utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Utdanningsutvalget ved FHS: 2 faste representantar, 2 vara

Det skal veljast 2 faste representantar, derav 1 frå bachelorprogram og 1 frå masterprogram, og 2 vararepresentantar.

Informasjonom vervet: Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld utvikling og sikring av utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur forkvalitetsforbetring ved fakultet, sikre at studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar, samt følgje opp det systematiske kvalitetsarbeidet ved fakulteta.

Mandatet til Utdanningsutvalet ved FHS kan lesast her.

Honorar: Medlemar av utvalet honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Til og med 31.07.2019 

Velferdstinget Vest: 10 faste + vara

Studenttinget på Vestlandet har 10 plasser i VT Vest, og det trengs 8 varaer i tillegg.

Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for alle studentene på Vestlandet. Siden de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har valgt å organisere sitt velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden Sammen har også studentene gått sammen og opprettet et organ som kan fremme alle studentene på Vestlandets velferdsbehov opp mot Sammen, kommunene og fylkeskommunene.

Første møtet for kalenderåret 2019 vil være lørdag 16. februar.

Les mer på www.vtvest.no.

Varighet: 03.02.2019 – 31.01.2020

Honorar: Ikke honorert.