Bli med!

Verv i styrer, råd og utvalg

Studenttinget velger studentrepresentanter til ymse styrer, råd og utvalg i Studenttinget og hos HVL. Dette er givende og varierte roller, der en har mulighet til å bidra med å representere studentene sine interesser. 

Hvem kan stille til valg?

For valg utført i samsvar med valgreglementet er det krav om at kandidater er studenter ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) i valgsemesteret. Dette gjelder kun dersom noe annet ikke er spesifisert i  valgreglementet.

Når er det valg?

Valget finner sted på neste møte i Studenttinget (ST5), den  29. – 30.  september i Førde. På møtet skal følgende verv opp til valg:

 • Arbeidsutvalget til Studenttinget (eget kandidatskjema)
 • Høgskulestyret
 • Valgstyret STVL
 • Komité for integreringsprisen VT Vest
 • Bergen Studentvelforening
 • Utdanningsutvalget ved FHS
 • Tilsettingsvalget for FHS
 • Klagenemnda
 • Forsknings- og utviklingsutvalget ved FHS
 • Suppleringsvalg til Velferdstinget Vest
 • Råd for likestilling, mangfold og inkludering
 • Skikkavurderingsnemnda
 • Tilsettingsutvalget FLKI
 • Samhandlingsutvalget ved HVL
 • Utdanningsutvalget ved HVL

Vårt AU-medlem i sør har dessverre trukket seg. Det må derfor velges ett medlem til Arbeidsutvalget. Medlemmet som velges blir frikjøpt i en 30% stilling, og vil ha tilholdssted i region sør (Stord / Haugesund).

Mandatet til arbeidsutvalget kan leses her.

Honorar: stillingen er honorert tilsvarende lønnstrinn 19

Varighet: til og med 31. juli 2019

Informasjon om vervet: Der Studenttinget kan sammenlignes med Stortinget, kan arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet sammenlignes med regjeringen. Studenttinget er det bestemmende organ, mens arbeidsutvalget er det utøvende organ. Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL.

Fyll ut kandidatskjema for å stille til vervet!

Øvrige verv

For å stille til øvrige verv, fyll inn eget kandidatskjema her.

Det skal velges 2 nummererte vararepresentanter til Høgskulestyret fra valgkrets sør (Stord/Haugesund).

Det skal velges enten to mannlige vararepresentanter, eller én vararepresentant av hvert kjønn. 

Honorar: Vararepresentanter honoreres for møtevirksomhet etter de satser som til enhver tid er satt av Kunnskapsdepartementet.

Varighet: Til og med 31. juli 2019.

Informasjon om vervet: Styret er det øverste beslutningstakende organet ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all virksomhet holder høy kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med de lover og regler, rammer og mål som sentrale styremakter har satt.

Det skal velges 6 representanter til Valgstyret i STVL.

Informasjon om vervet: Valgstyret har ansvar for å finne kandidater til valg til Studenttinget, Arbeidsutvalget til Studenttinget, og valg der Studenttinget er valgforsamling. Valgstyret har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget til Studenttinget, og for utregning og sikring av dette valget i samråd med kontrollkomiteen.

I løpet av høsten skal Studenttinget gjennomføre et nytt urnevalg og velge nye representanter for 2019. For å kunne gjennomføre dette trenger vi dyktige kandidater som stiller til valg. Valgstyret skal være med i rekrutteringsprosessen og få studenter til å stille. Det er viktig å få på plass et valgstyre som kan bidra og samarbeide med Arbeidsutvalget til å finne representanter til Studenttinget.

Varighet: til og med 31.07.2019

Valgkomiteen skal ha følgende sammensetning:

 • 1 representant Førde
 • 1 representant Sogndal
 • 2 representanter Bergen
 • 1 representant Haugesund
 • 1 representant Stord
 • 1 medlem fra Arbeidsutvalget (er valgt)

Det skal velges 1 representant til Komité for integreringsprisen i VT-Vest, med valgperiode høsten 2018.

Informasjon om vervet: Integreringsprisen tildeles studentorganisasjoner eller enkeltpersoner som har gjort en ekstra innsats for å inkludere internasjonale studenter i sin organisasjon, eller skapt en arena der norske og internasjonale studenter kan knytte kontakt og vennskap. Komité for integreringsprisen tildeler prisen basert på innkomne nominasjoner.

Mandatet til Komité for integreringsprisen kan leses her.

Varighet: til og med 31.12.2018

Mer informasjon om integreringsprisen finner du her her.

Det skal velges 3 vararepresentanter (4. – 6. vara)

Varighet: til og med 31.12.2018

Informasjon om vervet: Bergen Studentvelforening deler ut semesteravgiftsmidler fordelt av Velferdstinget Vest, til organisasjoner som når ut til og yter velferd for studentene i Bergen.

Les mandatet til Bergen Studentvelforening her.

Det skal velges 1 bachelorstudent og 1 masterstudent til utvalget.

Honorar: Medlemmer av utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse.

Varighet: Til og med 31.07.2019 

Informasjon om vervet: Utdanningsutvalget skal gi innspill og råd til fakultetsledelsen i saker som gjelder utvikling og sikring av utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur for kvalitetsforbedring ved fakultet, sikre at studieplaner har høy kvalitet og at de er i tråd med nasjonale krav og føringer, samt følge opp det systematiske kvalitetsarbeidet ved fakultetene.

Mandatet til Utdanningsutvalget ved FHS kan leses her.

Det skal velges 1 vararepresentant.

Honorar: Medlemmer av utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse.

Varighet: Til og med 31.07.2019.

Informasjon om vervet: Tilsettingsutvalget for undervistnings- og forskerstillinger har ansvaret for å tilsette alle i faglige stillinger ved et fakultet. Det er utvalget som skal se til at tilsettingsprosessen går riktig for seg og at den best kvalifiserte blir tilsatt i stillingen som lyses ut på bakgrunn av de lover og forskrifter som er gitt. Utvalget skal også vedta utlysningstekster, opprykkssøknader, kommisjonsoppnevninger og permisjoner.            

Det skal velges 1 kvinnelig vararepresentanter til klagenemnda. Vararepresentanten vil være personlig vara for fast kvinnelig representant i klagenemnda.

Honorar: Medlemmer av nemnda honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse.

Varighet: Til og med 31.07.2019.

Informasjon om vervet: Klagenemnda er et lovpålagt organ, jf. Lov om universiteter og høgskoler §5-1. Sammensetningen av nemnda er regulert av loven.

Mandatet til klagenemnda kan leses her.

Det skal velges 2 faste representanter, hvorav 1 fra bachelorprogram og 1 fra masterprogram, og 2 vararepresentanter med krav om samme programtilhørighet.

Honorar: Medlemmer av utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse.

Varighet: Til og med 31.07.2019.

Informasjon om vervet

FoU-utvalget på FHS er rådgivende ovenfor fakultetsledelsen, og har fått delegert myndighet til avgjørelser i enkeltsaker.

Mandatet til FoU-utvalget ved FHS kan leses her.

Det skal velges 1 fast representant og 5 vararepresentanter (4.-8. vara) til Velferdstinget Vest.

Varighet: Til og med 31. januar 2019.

Informasjon om vervet: Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for alle studentene på Vestlandet. Siden de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har valgt å organisere sitt velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden Sammen har også studentene gått sammen og opprettet et organ som kan fremme alle studentene på Vestlandets velferdsbehov opp mot Sammen, kommunene og fylkeskommunene.

Det skal velges 1 fast representant til Råd for likestilling, mangfold og inkludering.

Varighet: Til og med 31.07.2019

Honorar: Medlemmer av rådet honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Informasjon om vervet

 • Rådet skal bistå høgskolestyret og administrasjonen i å være oppmerksomme på forhold som kan lede til brudd på lover og forskrifter som omhandler likestilling og diskriminering.  
 • Rådet skal foreslå tiltak for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og ta initiativ til utredninger om slike tiltak. 
 • Rådet skal være et internt kompetanseorgan som bistår ledelsen i saker som angår likestilling, mangfold og inkludering. 
 • Rådet skal gjennom opplysningsarbeid arbeide for å øke forståelsen for, og engasjement for, likestilling, mangfold og inkludering ved Høgskulen på Vestlandet. 
 • Rådet skal følge med på høgskolens iverksetting av tiltak for å fremme likestilling, mangfold og inkludering. 
 • Rådet skal bistå administrasjonen ved utarbeiding av planer for likestilling, mangfold og inkludering, og ta hensyn til at disse må ses i sammenheng med øvrig planverk i institusjonen, som for eksempel handlingsplaner for internasjonalisering og universell utforming. 
 • Rådet har rett til å uttale seg om likestillingsaspekt i tilsettingssaker. 
 • Rådet har rett til å uttale seg om studieplanendringer og opprettelse av nye fag hvor likestillingsspørsmål kan komme inn. 

Det skal velges 1 fast mannlig representant til Skikkavurderingsnemnda. 

Varighet: Til og med 31. juli 2019.

Honorar: Medlemmer av nemnda honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Informasjon om vervet: Skikkethetsvurderingen skal sikre at barn, elever, pasienter og brukere av ulike tjenester ikke møter yrkesutøvere som er uskikket for det arbeidsområdet de har utdannet seg innenfor. 

Skikkavurderingsnemnda er et lovpålagt organ, jf. Lov om universiteter og høgskuler § 4-10. Nemnda sitt arbeid er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. 

Du kan lese mer om Skikkethetsvurderingsnemnda her.

Det skal velges 1 vararepresentant til Tilsettingsutvalget ved FLKI. 

Varighet: Til og med 31. juli 2019.

Honorar: Medlemmer av nemnda honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Informasjon om vervet: Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger har ansvaret for å tilsette alle faglige stillinger ved et fakultet. Det er utvalget som skal se til at tilsettingsprosessen går rett for seg, og at den best kvalifiserte blir tilsatt i stillingen som lyses ut på bakgrunn av de lover og forskrifter som er gitt.  

Utvalget skal også vedta utlysningstekster, opprykkssøknader, kommisjonsoppnevninger og permisjoner. 

Det skal velges 1 vararepresentant til Samhandlingsutvalget ved HVL. 

Varighet: Til og med 31. juli 2019.

Honorar: Medlemmer av nemnda honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Informasjon om vervet

Samhandlingsutvalget skal: 

 • Gi råd i spørsmål knyttet til strategi og overordnede relevante problemstillinger og saker. 
 • Gi råd i saker som gjelder rammevilkår og bidra til at samarbeid, samordning og helhetlig tankegang blir tatt vare på. 
 • Være en pådriver for saker som kan bidra til at HVL når målene sine. 
 • Stimulere til økt aktivitet og arbeide for å gjøre HVL mer synlig. 
 • Gi råd om kvalitetsarbeidet. 
 • Rapportere årlig til styret om virksomheten året før, med anbefalinger til tiltak som bør settes i verk eller til områder som bør få særlig oppmerksomhet. 

Det skal velges 2 vararepresentanter, hvorav 1 bachelor- og 1 masterstudent, til Utdanningsutvalget ved HVL

Varighet: Til og med 31. januar 2019.

Honorar: Medlemmer av nemnda honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse. 

Informasjon om vervet

Utdanningsutvalget skal: 

 • Bidra til å utvikle høgskolen som utdanningsinstitusjon og være et rådgivende organ for høgskolens ledelse og høgskolestyret i spørsmål som gjelder høgskolens forbedringsarbeid knyttet til utdanningskvalitet, studie- og utdanningstilbud, inkludert internasjonalisering. 
 • Gi råd i spørsmål om strategisk og prioritering innenfor høgskolens samlede studietilbud, og etablering av nye gradsstudier 
 • Sikre bruk / oppfølging / videreutvikling / vedlikehold av høgskolens kvalitetssystem relatert til utdanningskvalitet og bidra til utvikling av kultur for kvalitetsforbedring 
 • Sikre arbeidet med studie- og programutvikling, som omfatter inntakskvalitet (rekruttering), rammekvalitet, utdannings-/programkvalitet (inkl. pedagogisk kvalitet), resultat- og relevanskvalitet. 
 • Sikre felles regler og retningslinjer som vedrører utdanningskvalitet og foreslå endringer / justeringer som for eksempel: 
 • eksamensreglement 
 • lærings- og vurderingsformer 
 • læringsutbytte (kvalifikasjonsrammeverket) 
 • mal for studieplan / fagplan 
 • rapporteringsrutiner m.m. 
 • Bidra til at internasjonalisering / den internasjonale dimensjon er integrert i alle studier ved høgskolen for å styrke kvalitet og relevans i utdanningene og utvikling av internasjonalt orienterte fagmiljø. 
 • Følge opp evalueringer og tilfredshetsmålinger som angår utdanningskvalitet – foreslå tiltak / utarbeide tiltaksplaner. 
 • Bidra i arbeidet med årsrapport og årsplan innenfor området utdanning og internasjonalisering, i samsvar med styringskalenderen. 
 • Stimulere til samarbeid og erfaringsutveksling vedrørende utdanningskvalitet med andre institusjoner, samt følge med på den internasjonale utvikling innenfor området 

Det skal velges 3 medlemmer til Regionråd midt. 

Varighet: Til og med 31. juli 2019.  

Informasjon om vervet: Regionrådet er et underordnet organ som tilhører Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedtatt i Studenttinget sin region. Regionrådet skal også oppnevne studentrepresentanter for midlertidige arbeidsgrupper som kun gjelder den respektive region, samt behandle fondssøknader i sin region. 

Mandatet til regionrådet kan leses her.  

Fast representant fra Sogndal
Det skal velges én fast representant fra Sogndal. 

Vararepresentanter fra Bergen
Det skal velges to vararepresentanter fra Bergen. 

 

Vararepresentant fra Haugesund 
Det skal velges én vararepresentant fra Haugesund. 

 

Honorar: Medlemmer i utvalget honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse.  

Varighet: Til og med 31. juli 2019.  

Informasjon om vervet: Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet.

Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.  

Spørsmål?

Ved spørsmål, send mail til studenttinget@hvl.no eller oppsøk ditt lokale arbeidsutvalg. Vi har kontorer på alle campus.