Henrik Waage Tjore

Alder: 27

Studieprogram: Barnehagelærer med vekt på Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU)

Studieår: 3.

Studiested: Bergen

Stiller til: Leder av arbeidsutvalget

Hvilket campus vil du ha som hovedarbeidsplass? Bergen

Henrik Tjore

Fortell hvorfor du stiller til valg, og hvilke egenskaper som vil gjøre deg til en god leder av arbeidsutvalget

Jeg ønsker å stille til valg som leder av av arbeidsutvalget fordi jeg ønsker videreføre det gode arbeidet blitt gjort med Studenttinget de siste årene. Jeg ønsker å bygge videre på dette, og mitt mål er å utvikle Studenttinget på Vestlandet til å bli det studentparlamentet med størst oppslutning ved valg, på hele vestlandet.

Ved studenttingsvalget 2018 var det 10,44 prosent av skolens studenter som stemte. Året før var oppslutningen på 13,32 prosent, ikke bare går det feil vei, men disse tallene viser at det er noe som ikke stemmer. At den jevne student enten ikke vet om, eller bryr seg. Dette er en utvikling vi er nødt til å snu, og jeg mener at dette er oppnåelig, og at jeg er den rette til å få gjennomført dette.

Jeg har en sterk tro på at økt oppslutning i studenttingsvalget vil være en nøkkel til å få gjennomslag for politkken vår. Jeg ønsker derfor enda større fokus på rekruttering av studentingsrepresentanter, og at vi som studentting skal være langt mer synlig enn det vi er i dag.

I i løpet av mine to perioder i studentrådet har jeg erfart viktigheten av at et godt samarbeid mellom studentråd og studenttinget. En respekt og anerkjennelse av det lokale engasjementet som vi ser i studentrådene, studentorganisasjonene og linjeforeningene er utrolig viktig for at studentdemokratiet ved HVL skal fungere.

Hvorfor skal du velge meg?

Jeg har gjennom mine tre år på HVL fått bred studentpolitisk erfaring, noe jeg mener gjør meg godt egnet til denne jobben. Jeg har gjennom to perioder vært leder for SRFLKI (Studentrådet fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Bergen) hvor jeg har jobbet tett opp mot dekan og andre i ledelsen. Her ønsker jeg å trekke frem arbeidet med at studentdemokratiet skal komme på canvas, som et av de største gjennomslaget vi fikk gjennom. Jeg ønsker også å trekke frem arbeidet med å danne et studentråd på fakultetsnivå. Her har FLKI startet og har gjennomført 5 møter siden høsten 2018. Dette er en jobb jeg ønsker å følge opp, både på FLKI og de andre fakultetene. Som studentrepresentant i blant annet utdanningsutvalget og strategiutvalget FLKI, har jeg opparbeidet meg stor innsikt i de ulike prosessene ved HVL, samtidig som jeg vet hvordan HVL ønsker å arbeide i fremtiden.

Det er viktig å understreke at det er ikke jeg som skal gjøre dette alene. Det vil bli valgt et arbeidsutvalg bestående av totalt syv studenter som alle brenner for det samme; å gjøre studiehverdagen for de (over) 16 000 studentene best mulig. Som leder av arbeidsutvalget blir det derfor viktig å se hele arbeidsutvalget og skape en drakultur hvor vi alle jobber mot ett og samme mål. Hver og én vil ha sine styrker og svakheter, og det vil være leders ansvar å sørge for at vi får det beste ut av alle, noe jeg mener at jeg er den rette til å gjøre. Å se de rundt meg er kanskje en av mine største styrker. Glede og trivsel er en av nøkkelene for prestasjon, og jeg ønsker å at vi skal ha god organisasjonskultur, preget av glede og profesjonalitet.

Jeg ønsker derfor å stille som leder av arbeidsutvalget, da jeg mener at jeg er den kandidaten som er best egnet til å lede studenttinget det kommende året. Jeg er utrolig motivert for oppgaven, og håper derfor å få deres tillit slik at vi sammen kan bygge grunnlaget for et sterkt studentting de neste årene.

Godt valg!

Eventuell relevant erfaring

Tidligere erfaring

 • MBSF (Mannlige barnehagelærerestudenters forening), Økonomiansvarlig
 • Studenttinget, Kontrollkomité
 • Strategigruppa, FLKI (Fakultet for lærer, idrett & kultur)
 • Studentrådet FLKI (Fakultet for lærer, idrett & kultur), Leder (to perioder)
 • Delegat NSOs landsmøte

Verv/stillinger jeg sitter i nå:

 • Studenttinget, Representant
 • Leder, MBSF (Mannlige barnehagelærerestudenters forening)
 • Klagenemda, Representant
 • Utdanningsutvalget, Representant
 • Velferdstinget, Kontrollkomité
 • Studentassistent, FLKI (Fakultet for lærer, idrett & kultur)
 • Programråd BLU (Barnehagelærerutdanningen), Representant