Bjørn Olav Østeby

Fullt navn: Bjørn Olav Østeby
Fødselsdato: 24.04.1995
Hvor studerer du i dag? Bergen
Hva studerer du? Økonomi og administrasjon
Hvilket studieår? 2
E-post: bjorn.olavg95@gmail.com
Telefon: +4748056089

Hva stiller du til? Leder av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Bergen 100%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Her har jeg forsøkt å trekke frem de erfaringene jeg har som er mest relevant, og laget et skille mellom tidligere erfaringer og tillitsverv jeg har den dag i dag. Det er mye jeg har gjort tidligere som jeg mener vil komme til nytte som leder av arbeidsutvalget, både av politisk og organisatorisk erfaring. Noen av tillitsvervene jeg har den dag i dag passer godt sammen med lederverv i arbeidsutvalget, i motsatt tilfelle vil jeg søke om å få innvilget fritak.

Tidligere erfaringer
Delegat på NSOs landsmøte 2017 og 2018
Fast representant i prinsipprogramkomiteen til Velferdstinget Vest
Medlem av arbeidsgruppen for ny budsjettmodell ved HVL
Økonomiansvarlig i YATA Norge
Troppstillitsvalgt i Hans Majestet Kongens Garde

Den dag i dag
Fast representant i Studenttinget på Vestlandet
Fast representant i Velferdstinget Vest
Fast representant i Strategiutvalget ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Vararepresentant i Høgskolestyret ved HVL
Vararepresentant i styret til Studentsamskipnaden på Vestlandet
Nestleder i Studentrådet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, nærregion Bergen
Nestleder i Linjeforeningen for Økonomi og Administrasjon ved HVL, studiested Bergen
Tillitsvalgt i klassen for økonomi og administrasjon, 16HØAU
Vararepresentant i Ski kommunestyre for Høyre

Hvorfor stemme på meg?

Høgskulen på Vestlandet har kommet langt siden vi fusjonerte 1. januar 2017, og Studenttinget har på vegne av studentdemokratiet vært flinke til å følge med i fusjonsprosessen for å sikre at våre interesser som studenter blir ivaretatt. Her er det mange som har bidratt. Jeg vil spesielt trekke frem arbeidsutvalget, studentrådene og klasserepresentanter som gjennom sine bidrag har gjort det mulig å fortsette mest mulig upåvirket av omorganiseringen som skjer ved høgskolen.

I løpet av perioden har vi etablert en organisasjon som er i stand til å representere våre interesser og som vil være i stand til å drive politisk påvirkning. I perioden som har gått har Studenttinget fått gjennomslag for mye av vår vedtatte politikk. Derfor er det naturlig for meg at vi i neste periode må bruke mer tid på politikkutvikling ved siden av å følge opp tidligere vedtak.

Min ambisjon er at Høgskulen på Vestlandet skal bli Norges mest innovative utdanningsinstitusjon med et levende studentmiljø der det gis rom til å utvikle seg selv og sine egenskaper. For at det skal være mulig er det viktig at studenter er representert og tar aktivt del i de prosessene som foregår ved høgskolen. Noe av det første som skjer i den nye perioden er at Høgskulen på Vestlandet skal vedta en overordnet strategi, i tillegg til strategier for hvert av fakultetene. Her er det kritisk at Studenttinget har representanter som bidrar inn i prosessene og som jobber for gjennomslag i sakene som er viktige for oss. Det samme gjelder i saker med nasjonal og regional betydning. Det er viktig at Studenttinget har representanter som kan representere våre interesser og som systematisk kan jobbe for politisk gjennomslag.

En av mine sterkeste konkurransefortrinn overfor andre kandidater er at jeg har lang erfaring fra politisk arbeid. Frivillig arbeid i politiske organisasjoner gjør det enklere for meg å dra veksel på tidligere erfaringer, og erfaring fra lokalpolitikken i Ski hjelper meg med å vurdere hva som er gode demokratiske prosesser.

Som leder av arbeidsutvalget vil jeg jobbe for å sette agendaen i den politiske debatten og gjøre det jeg kan for at Høgskulen på Vestlandet skal komme nærmere min ambisjon om å bli Norges mest innovative utdanningsinstitusjon. Jeg vil være en leder som tar ansvar og som sammen med resten av arbeidsutvalget vil jobbe på lag med Studenttinget, og som samtidig vil være i stand til å vise lederskap. Med meg som leder kan Studenttinget være trygg på at de politiske prosessene blir godt forankret i organisasjonen og gjennomført på en skikkelig måte. Jeg stiller til valg som leder av arbeidsutvalget fordi jeg mener at jeg er den best kvalifiserte til oppgaven, og er innstilt på å gjøre en innsats for Studenttinget.