Morten Nordvik Hovland

Kva verv vil du stille til? Høgskulestyret

Kva slags rolle stiller du til? Fast representant

Kvar studerer du? Haugesund

Kva har du av relevant erfaring?

2017-2018: Leder av Økonomistudentenes Forening Haugesund
2017-2018: Leder av Studentrådet i Haugesund
2017-2018: Vararepresentant i Studenttinget
2017-2018: Medlem i Regionrådet (Region Sør)
2017: Global Academy in Business Leadership ved Indiana University of Pennsylvania
2015: Forskningsassistent (UiB/EISCLIM)
2015: Mastergrad innen kvartærgeologi og paleoklima (UiB)
2014-2015: Studentmedarbeider ved Bjerknessenteret for Klimaforskning
2014: Undervisningsassistent (UiB)

Kvifor skal du bli valt?

Min motivasjon ved alle verv jeg har hatt, har vært grunnet i hvorvidt jeg mener jeg kan bidra til en positiv endring for mine medstudenter. Dette var også motivasjonen da jeg stilte som leder for Økonomistudentenes Forening (ØSF) Haugesund i mars 2017, da foreningen var nær oppløsning. Gjennom min periode har foreningen etablert vedtekter og økonomiske retningslinjer, samt sikret en inntektskilde gjennom sponsorer. Foreningen begynte også å gjennomføre både sosiale og faglige arrangementer, som julebord og krasjkurs, som både bidrar til et bedre studiemiljø og læringsutbytte.

Under min periode som Studentrådsleder har Studentrådet i Haugesund gjennomgått store endringer. Rådet har fått en ny logo, en klarere struktur og har lykkes med å vokse seg inn i rollen som det øverste lokale studentdemokratiske organet ved campus Haugesund. Studentrådsledelsen kan vise til stor gjennomslagsevne, noe som har bidratt til å motivere Studentrådsrepresentantene til å bruke Studentrådet aktivt for å sikre at studentenes interesser og behov blir hørt.

Gjennom mine åtte år som student har jeg vært innom fire høyere utdanningsinstitusjoner, fordelt på tre land, og to fagretninger. Med denne erfaringen mener jeg at jeg har et godt utgangspunkt for å vurdere hva som bidrar til både god forskning og undervisning. Mine erfaringer knyttet til hva som bidrar til et godt studiemiljø var også en viktig faktor da vi skulle utforme «det nye ØSF».

Jeg er opptatt av at avstanden mellom studentene og dem som representerer dem skal være så liten som mulig, og jeg kommer til å strebe etter å være så tilgjengelig for studentene som mulig. Jeg mener det er viktig at vi ivaretar interessene til studentene ved samtlige campus, og at vi sammen jobber for å bygge opp høgskolen til å bli en enda mer attraktiv institusjon for fremtidige studenter. Dette er et svært spennende arbeid, og jeg håper Studenttinget ser meg tillitten verdig til å representere dem i Høgskulestyret i den kommende perioden.