Øyvind Hatland

Kva verv vil du stille til? Høgskulestyret

Kva slags rolle stiller du til? Både fast- og vararepresentant

Kvar studerer du? Bergen

Kva har du av relevant erfaring?

Ordstyrer for SP-UiB, SR FHS Bergen, Kronbar og BTS GF 2018
Styremedlem i Sammen styret
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STVL
Organisatorisk nestleder og Fag og forskningsansvarlig i SP-HiB
HiB og HVL representant i Velferdstinget
Varamedlem i Studentradioen i Bergen styret

Kvifor skal du bli valt?

Jeg stiller til høgskolestyret for å være studentenes stemme og minne HVL på at hovedoppgaven deres er å utdanne studenter til dyktige fagpersoner. For å kunne få til dette vil jeg bruke all min kløkt og erfaring som jeg har utviklet og opparbeidet meg etter flere år i studentpolitikken.

En av mine beste egenskaper, og grunnen til at akkurat jeg burde bli valgt, er min gode samarbeidsevne. Jeg er en imøtekommende person som kan arbeide med andre på en konstruktiv og god måte, selv om det finnes store uenigheter. Dette sammen med mitt vinnende vesen mener jeg vil tjene meg godt i vervet.

Noen av de sakene jeg mener er viktig å jobbe med det kommende året er å forbedre kvalitetssystemet, det er etter min mening fortsatt et forbedringspotensial i de sentrale utvalgene, i de lokale og regionale utvalgene tror jeg det er mye å gå på, og fagutvalgene har et sårt behov for et løft. Som styremedlem vil jeg få høgskolen til å gjennomføre en evaluering av dagens kvalitetssystem med en påfølgende prosess (om behov) for å få utbedret de svakhetene som måtte komme frem.

For å ivareta studentenes påvirkning vil det i tiden fremover være viktig å følge med på hvordan fakultetene velger å organisere seg, med det høye antallet studenter i de enkelte fakultetene er det helt naturlig at fakultetene vil få større autonomi enn tidligere. Her er det viktig å følge med slik at vi får organ på fakultetene med studentrepresentasjon som har beslutningsmyndighet.
Videre vil det være nødvendig å ta opp de strategiske anbefalingene som studentombudet fremla i sin rapport til høgskolestyret. Her trekkes det frem flere viktige utfordringer som krever at styret tar ansvar, og får iverksatt nødvendige tiltak for å løse disse.

I tiden som styremedlem vil jeg arbeide for å oppnå et godt samarbeid mellom høgskolestyrerepresentantene og studenttinget. Jeg tror at man kan oppnå mye med å ha jevnlige møter med AU og utfyllende orienteringer til studenttinget. På universitetet bruker styrerepresentantene nesten 10 min på sin muntlige orientering, kanskje ikke nødvendig å bruke så mye tid, men fungerer bra som en inspirasjon.

Til slutt til jeg takke for at du har lest hele kandidatskjemaet mitt og håper du vil stemme på meg. Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt. Godt valg!