Om oss

Studenttinget på Vestlandet

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Studenttinget er et lovfestet organ som skal ivareta studentene ved HVL sine interesser og fremme studentenes synspunkter opp mot HVLs ledelse, styret og andre aktuelle aktører. For å kunne ivareta studentenes interesser på en best mulig måte har Studenttinget organisert seg på følgende måte:

Studenttinget

Studenttinget på Vestlandet og de 20 representantene som sitter her kan på mange måter sammenlignes med Stortinget og deres bestemmende makt. Representantene i STVL velges ved urnevalg ved hver region hver senhøst, og sitter for et år av gangen. STVL møtes ca. seks ganger i året der man blant annet behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL og velger studenter til sentrale råd, styrer og utvalg, samt svarer på høringer i universitets- og høyskolesektoren. Klikk på boksen under for en oversikt over Studenttingets representanter for 2018.

Arbeidsutvalget

Der Studenttinget kan sammenlignes med Stortinget, kan arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet sammenlignes med regjeringen. Studenttinget er det bestemmende organ, mens arbeidsutvalget er det utøvende organ. Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL.

Råd, styrer og utvalg ved HVL

I alle råd, styrer og utvalg som tildeles beslutningsmyndighet ved HVL skal studentene utgjøre minimum 20 % av de stemmeberettigede. Studenttinget er valgforsamling til de sentrale, råd, styrer og utvalg, og er de som organiserer og velger studentrepresentanter til disse utvalgene. Studenttinget velger blant annet studenter til Høgskulestyret, det sentrale læringsmiljøutvalget, forsknings- og utdanningsutvalget, skikkethetsnemnda, klagenemnda m.m.