Samarbeidspartnere

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved HVL og skal representere studentene ved HVL sine interesser også inn mot tilstøtende organisasjoner. STVL er blant annet medlem i Velferdstinget Vest, Norsk studentorganisasjon og studentrådet i UH-nett Vest.

Velferdstinget Vest (VT-Vest)

Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for studenter på Vestlandet. Velferdstinget Vest er vårt organ for å fremme studentene på Vestlandets sine interesser opp mot studentsamskipnaden, kommuner og fylkeskommuner. Mer informasjon om VT-Vest finner du velferdstinget sine nettsider.

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon som jobber opp mot Stortinget, Regjeringen, NOKUT og andre nasjonale aktører innenfor høyere utdanning. STVL er medlem hos NSO og har dermed representasjonsrett på NSO sine samlinger og landsmøte. På samme måte som STVL er valgforsamling for styrer, råd og utvalg ved høgskolen, er NSO valgforsamling for nasjonale styrer, råd og utvalg. Mer informasjon om NSO og verv som er oppe til valg finner du på NSO sine nettsider.

Universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet (UH-nett Vest)

UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet) ble opprettet 1. januar 2008 og består av fem institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. I tillegg ble NLA og VID vitenskapelige høgskole assosierte medlemmer i løpet av 2018.

Nettverket skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved institusjonene gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Studentrådet sin funksjon er å representere studentene i nettverket. Mer informasjon om studentrådet finner du på nettverket sine nettsider.