Ressurser

Dette er en samleside for ulike ressurser som studenter ved HVL kan ha nytte av. Her finner du blant annet refunderingsskjema for ulike utlegg, søknad til fond for studenter, og mulighet til å varsle eller gi tilbakemelding til HVL gjennom sei frå-systemet.

Refusjon for reiser i forbindelse med Studenttinget

Skjema for refusjon av utlegg

Veiledning for utfylling

Dette skjemaet fylles ut og sendes til studenttinget@hvl.no sammen med kvitteringer (bilde av eller scannet) lagt inn i samme fil. Se veiledningen, og ta kontakt ved spørsmål.

Kjøregodtgjørelse

Skjema for kjøregodtgjørelse

Veiledning for utfylling

Sendes til studenttinget@hvl.no

Godtgjørelser i forbindelse med honorerte verv hos HVL

Skjema for lønn og godtgjørelser

Dette skjemaet fylles ut og sendes til sekretæren for utvalget du sitter i.

Kandidatskjema

Studenttinget velger studentrepresentanter til ulike verv, styrer, råd og utvalg i Studenttinget og hos HVL. Dette er givende roller hvor man får mulighet til å bidra for og representere studentenes interesser. Vi oppfordrer alle som er interesserte til melde seg opp. For en oversikt over aktuelle verv, sjekk bli med-fanen. Du kan også kontakte arbeidsutvalget for kandidatskjema.

Skjema for utmelding av verv

Ønsker du å melde deg ut av ditt verv må du fylle ut skjema for utmelding av verv.

Dette er et fond for deg som for eksempel vil arrangere et faglig seminar, en bakgårdsfest, eller arrangere en sjakkveld.

Hvem kan søke?

Studenter og andre organisasjoner tilknyttet HVL

Fondet støtter det meste av studentaktiviteter på Høgskulen på Vestlandet. Alle studenter kan søke støtte dersom du har et prosjekt eller et arrangement for studentene på HVL. Det blir ikke gitt driftstøtte, så prosjektet må ha en start- og sluttdato.

Behandling av søknad

Søknaden blir behandlet av regionrådet i din region, og blir vurdert på følgende kriterier:

  • Prosjektet er rettet mot studenter, eller involverer studenter.
  • Prosjektet har potensial til å engasjere studenter.
  • Prosjektet har potensial til å øke interessen for studentengasjement.
  • Prosjektet har et tydelig formål, en god fremdriftsplan og et realistisk budsjett.

Søknaden skal inneholde formål og målgruppe, og skal også gi at anslag på hvor mange man regner med vil komme. Det skal også foreligge en plan for hvem som har ansvar for forskjellige ting frem mot arrangementet, en plan for gjennomføringen, og ansvarsfordeling i etterkant av arrangementet.

Søknaden skal også inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Budsjettet skal vise til forventede inntekter og kostnader med henvisning til hvilke poster som ønskes dekket av pengestøtten fra regionrådet.

Retningslinjer for fond kan du finne her.

Hva kan du søke om penger til?

Prosjekt/aktivitet/arrangement/annet, som har en startdato og en sluttdato.

Støtte innvilges ikke til:

Prosjekt/aktivitet/arrangement/annet som utelukkende retter seg mot et enkelt institutt eller linje.

Hvor ofte behandles søknader?

Pengene blir delt ut 2 ganger hvert semester av regionrådet i din region, etter retningslinjer fastsatt av Studenttinget. Regionrådet bestemmer selv når i semesteret disse skal være.

Når skal søknader behandles neste gang?

Region midt (Bergen): 5. februar 2019

Informasjon om region sør og nord kommer så snart dette er avklart.

Ta kontakt på studenttinget@hvl.no, medlem av regionråd eller Arbeidsutvalget ved spørsmål.

Som student skal du ha et trygt og engasjerende læringsmiljø. Sei ifrå-systemet er til for at du som student ved HVL enklest mulig skal kunne gi tilbakemeldinger til høgskulen.

Her kan du varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold (rødt nivå), ting som kan gjøres bedre (gult nivå), eller gi positive tilbakemeldinger (grønt nivå).

Se hvl.no/sei-ifra for mer info eller for å melde fra om noe du tenker på.

Du er også velkommen til å oppsøke studenttingets arbeidsutvalg på ditt campus for å slå av en prat, lufte tanker eller melde fra om bekymringer.

Studenter ved campus Haugesund må fylle ut og sende inn søknadsskjema for parkeringstillatelse.

Las ned søknadsskjema