Søk om penger

Dette er et fond for deg som for eksempel vil arrangere et faglig seminar, en bakgårdsfest, eller arrangere en sjakkveld.

Hvem kan søke?

Studenter og andre organisasjoner tilknyttet HVL

Fondet støtter det meste av studentaktiviteter på Høgskulen på Vestlandet. Alle studenter kan søke støtte dersom du har et prosjekt eller et arrangement for studentene på HVL. Det blir ikke gitt driftstøtte, så prosjektet må ha en start- og sluttdato.

Behandling av søknad

Søknaden blir behandlet av regionrådet i din region, og blir vurdert på følgende kriterier:

  • Prosjektet er rettet mot studenter, eller involverer studenter.
  • Prosjektet har potensial til å engasjere studenter.
  • Prosjektet har potensial til å øke interessen for studentengasjement.
  • Prosjektet har et tydelig formål, en god fremdriftsplan og et realistisk budsjett.

Søknaden skal inneholde formål og målgruppe, og skal også gi at anslag på hvor mange man regner med vil komme. Det skal også foreligge en plan for hvem som har ansvar for forskjellige ting frem mot arrangementet, en plan for gjennomføringen, og ansvarsfordeling i etterkant av arrangementet.

Søknaden skal også inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Budsjettet skal vise til forventede inntekter og kostnader med henvisning til hvilke poster som ønskes dekket av pengestøtten fra regionrådet.

Retningslinjer for fond kan du finne her.

Hva kan du søke om penger til?

Prosjekt/aktivitet/arrangement/annet, som har en startdato og en sluttdato.

Støtte innvilges ikke til:

Prosjekt/aktivitet/arrangement/annet som utelukkende retter seg mot et enkelt institutt eller linje.

Hvor ofte behandles søknader?

Pengene blir delt ut 2 ganger hvert semester av regionrådet i din region, etter retningslinjer fastsatt av Studenttinget. Regionrådet bestemmer selv når i semesteret disse skal være.

Når skal søknader behandles neste gang?

Region midt (Bergen): 19. mars 2019

Last ned søknadsskriv til region midt

Informasjon om region sør og nord kommer så snart dette er avklart.

Ta kontakt på studenttinget@hvl.no, medlem av regionråd eller Arbeidsutvalget ved spørsmål.