Refusjon, honorar og godtgjørelse

Refusjon for reiser i forbindelse med møter på vegne av Studenttinget

Skjema for refusjon av utlegg

Kopi av billag (kvitteringer) legges inn på ny side i samme dokument. Lagre filen som PDF med ditt navn i filnavnet. Kvitteringer som er sendt til deg digitalt slås sammen med refusjonsskjemaet i én kompakt PDF-fil. Filen sendes på e-post til studenttinget@hvl.no.

Veiledning ved utfylling av skjema for refusjon av utlegg

Se veiledning og ta kontakt med en av våre organisasjonskonsulenter ved spørsmål.

Kjøregodtgjørelse

Skjema for kjøregodtgjørelse

Skjema for kjøregodtgjørelse sendes til studenttinget@hvl.no.

Veiledning ved utfylling av skjema for kjøregodtgjørelse

Se veiledning og ta kontakt med en av våre organisasjonskonsulenter ved spørsmål.

Honorerte verv hos Studenttinget

Last ned skjema for lønn og godtgjørelser

Medlem av kontrollkomiteen og ordstyrer får betalt per dag, ikke per time. I timelisten skriver du antall dager og satsen som er satt per dag.

Dette skjemaet sendes til studenttinget@hvl.no. Ta kontakt med en av våre organisasjonskonsulenter ved spørsmål.

Honorerte verv hos Studenttinget, med unntak av medlemmer i arbeidsutvalget, lønnes etter retningslinjer i vårt økonomireglement.

Honorerte verv hos HVL

Se HVL sine nettsider for informasjon om honorar og lønn til studenter. Honorarskjema sendes til sekretæren i det utvalget vervet tilhører.

Størrelsen på honoraret for deltakelse i råd og utvalg ved HVL er definert i Statens personalhåndbok og per 2019 er denne 463,- kroner pr. time for ordinære medlemmer. Forberedelsestiden regnes tilsvarende lengden av møtet og lønnes etter samme sats.