Still til valg!

Verv i styrer, råd og utvalg

Studenttinget velger studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg i Studenttinget og hos Høgskulen på Vestlandet (HVL). Dette er givende og varierte roller, som gir studenter mulighet til å påvirke sin egen studiehverdag og utviklingen av høgskolen. 

Se informasjon om de mest sentrale rollene ved høgskolen her.

Hvem kan stille til valg?

For valg utført i Studenttinget er hovedregelen at kandidater er studenter ved HVL i valgsemesteret. Med student forstås en person som er tatt opp til et studieprogram eller emne.

Når er det valg?

Neste ordinære valg finner sted 31. august til 1. september. På møtet skal flere verv opp til valg, og full oversikt over vervene finner du i listen nedenfor. Klikk på hvert enkelt verv for mer informasjon. Arbeidsutvalget kan innvilges fullmakt til å supplere valg som er gjennomført i Studenttinget og som manglet kandidater ved gjennomføringen av valget.

Hvordan stille til valg?

For å stille til valg sender du inn kandidatskjema.

Noen av vervene er gjensidig utelukkende og står omtalt under paragraf 1-3 i valgreglementet.

Spørsmål?

Ved spørsmål, send e-post til studenttinget@hvl.no eller kontakt et medlem av arbeidsutvalget. Vi har kontorer på alle campus!

Valg som skal opp på studenttingsmøte 4/19, 31. august – 1. september

For å stille til valg for verv som skal opp på ST4 må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut dette kandidatskjemaet.

Innkommende kandidatskjema kan leses her.

Fakultetsråd ved FLKI, FHS, FIN og FØS

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter.

Det skal velges to studenter til hvert fakultetsråd. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

Vervet er honorert etter statens regulativ.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen til STVL har som hovedoppgave å se til at møtevirksomheten blir utført i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Valg til kontrollkomiteen er unntatt §1-2 Vilkår for kandidatar til val i valgreglementet og trenger derfor ikke være tatt opp til studieprogram eller emne ved HVL for å være valgbare.

Antall: To vararepresentanter, henholdsvis 2. og 3. vara. Det er geografisk kvotering på vararepresentantene, ikke de faste. Det skal velges en vara fra sør, og en vara fra nord.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Medlemmer av kontrollkomiteen lønnes med et honorar på 1 000,- kroner per møtedag.

Omfang: Seks møter i året, tre per semester

Møteform: Fysisk

Verv som mangler representanter, der arbeidsutvalget har fått fullmakt til å supplere

For å stille til valg til disse vervene fyller du ut dette kandidatskjemaet.

Innkommende kandidatskjema kan leses her.

Høgskolestyret

Styret er det høyeste avgjørende organ ved HVL. Høgskolestyret har ansvar for at all virksomhet holder høy kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med lover, regler, rammer og mål fra sentrale styremakter.

Denne våren skal HVL velge et helt nytt høgskolestyre. Det nye styret skal ha 11 representanter, som er normalmodellen for styresammensetting etter universitets- og høgskoleloven.

HVL sitt styre vil bestå av fire representanter fra gruppen undervisnings- og forskerpersonale, to studentrepresentanter, en representant for de teknisk/administrativt ansatte og fire eksterne styrerepresentanter oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Det nye høgskolestyret vil være på plass fra høsten av, og velges for en periode på fire år.

Studentrepresentantene i høgskolestyret har valgperiode fram til 31. juli 2020, da Studenttinget velger styremedlemmer for en periode på ett studieår.

Antall
En mannlig nummerert 2. vararepresentant. Det er ingen geografisk kvotering.

Valgperiode:  1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar:  Vervet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring.

Omfang:  Høgskolestyret møtes omtrent én gang i måneden og det må påberegnes forberedelsestid, da sakspapirene ofte er omfattende.

Møteform:  Fysisk

Mer informasjon:https://www.hvl.no/om/styret/

Klagenemnda

Klagenemnda er et lovpålagt organ, hjemlet i lov om universitet og høgskoler §5-1. Klagenemnda har en oppsatt møteplan, men omfanget av vervet avhenger av hvor mange saker som forekommer.

Klagenemnda behandler en rekke saker, blant annet saker som omhandler fusk, skikkasaker etter innstilling fra skikkavurderingsnemnda, klager på enkeltvedtak som f.eks. formelle feil på eksamen, og mer.

Antall: En kvinnelig og en mannlig vararepresentant. Det kvoteres på kjønn på både faste og vararepresentanter. Det er ingen geografisk kvotering.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring.

Omfang: Seks møter i året

Møteform: Skype

Mer informasjon: https://www.hvl.no/om/utval/klagenemnd/

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.

Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og kan gi uttalelser om disse forholdene.

Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

Antall:  3 faste representanter og 4 personlige vararepresentanter. Henholdsvis:

1 fast og 1 vararepresentant fra Stord 
1 vara fra Bergen 
1 fast og 1 vara fra Sogndal 
1 fast og 1 vara fra Førde 

Det er kvoteres på kjønn og campus på både faste og vararepresentanter.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring.

Omfang: Omtrent fire møter i året, to per semester.

Møteform: Fysisk og skype

Mer informasjon: https://www.hvl.no/om/utval/lmu/

Regionråd (nord, midt og sør)

Regionrådet er et underordnet organ som tilhører Studenttinget. Regionrådet har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedtatt i Studenttinget i sin region.

Regionrådet er ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet lokalt og er et lokalt arbeidsorgan som samler regioner med mer enn ett campus.

Ansvarsområde
Regionrådet møtes minimum tre ganger per semester og kan selv invitere observatører, etter behov og ønske i deres møter. I sør og nord fordeler regionrådene semesteravgift i sin region i et utvidet regionrådsmøte i regi av Velferdstinget (VT), hvor to representanter fra hvert av regionens studentråd er innstillende organ.

Regionrådet skal arbeide parallelt med lokalt arbeid i sin region og sentrale saker til Studenttinget, og dermed sikre implementering, kontinuitet, og gjennomslag lokalt og sentralt. Regionrådet kan bidra til rekrutteringsarbeid av studentrepresentanter til Studenttinget, og valg i Studenttinget. Regionrådet skal ikke ved noen omstendigheter gå på akkord med vedtak i Studenttinget.

Regionrådet kan arbeide med saker knyttet til lokal gjennomføring av fadderuken. Regionrådet skal fungere som den lokale kontaktflaten til studentene og har ansvar for å oppnevne studentrepresentanter for midlertidige arbeidsgrupper som kun gjelder den respektive region.

Regionrådet har tilknytning til en organisasjonskonsulent. Disse samarbeider på tvers om å være støtteapparat for Regionrådene, arbeidsutvalget og Studenttinget.

Regionrådet har ingen leder.

Valgperiode: 1. juni 2019 til 31. juli 2020 

Omfang: Minst tre møter i semesteret

Honorar: Ikke honorert

Regionråd Nord

Antall: Ett medlem

Møteform: Fysisk og skype

Regionråd Midt

Antall: Ett medlem

Møteform: Fysisk

Regionråd Sør

Antall: Ett medlem

Møteform: Fysisk og skype

Råd for likestilling, mangfold og inkludering

Rådet skal fungere som et kompetanseorgan ved høgskolen ikke bare når det gjelder kjønnslikestilling, men også mangfold og inkludering.

Rådet skal bidra til at det ikke forekommer diskriminering av studenter og ansatte basert på kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion, livssyn, politisk syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, alder eller andre forhold ved HVL.

Antall: En mannlig vararepresentant. Kvotering på kjønn, men ikke på geografi.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring.

Omfang: Uvisst

Møteform: Sannsynligvis skype

Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget er et rådgivende organ for ledelsen og styret ved HVL. Utvalget skal gi råd i spørsmål knyttet til strategi og overordnede relevante problemstillinger og saker.

Antall: En vararepresentant. Ingen kvotering på kjønn eller geografi.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring.

Omfang: Omtrent 4 møter i året, 2 per semester

Møteform: Fysisk og skype

Mer informasjon:
https://www.hvl.no/om/utval/samhandlingsutval/

FoU-utvalg (FHS, FØS)

Forsknings- og utviklingsutvalget skal være et rådgivende organ for dekan i saker knyttet til forskning og utvikling ved det aktuelle fakultetet.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring.

Omfang: Sannsynligvis ikke mer enn 4 møter i året

Møteform: Fysisk og skype

FoU-utvalget FHS

Antall: Én fast representant, masterstudent. Ingen kvotering på kjønn eller geografi.

Mer informasjon:
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/fou-utvalet/

FoU-utvalget FØS

Antall: Én vararepresentant. Ingen kvotering på kjønn eller geografi.

Mer informasjon:
https://www.hvl.no/om/organisering/fos/rad-og-utval-ved-fos/

Tilsettingsutvalg ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Hvert av de fire fakultetene ved HVL har sitt eget tilsettingsutvalg.

Tilsettingsutvalget har ansvar for ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger ved et fakultet. Det er utvalget som skal se til at tilsettingsprosessen går rett for seg og at den best kvalifiserte blir tilsatt i stillingen som lyses ut på bakgrunn av de lover og forskrifter som er gitt.

Utvalget skal også vedta utlysingstekster, opprykkssøknader, kommisjonsoppnevninger og permisjonar.

Antall: 1 fast og 1 vararepresentant til Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS). Studentrepresentantene må ha tilknytning til det aktuelle fakultet.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring.

Omfang: Omtrent ett møte per måned.

Møteform: Skype

Mer informasjon:
https://www.hvl.no/om/utval/tilsettingsutval/

Utdanningsutvalg (FHS, FIN og FØS)

Utdanningsutvalget ved fakultetene bidrar til å sikre og utvikle utdanningskvaliteten ved alle studieprogrammene ved det aktuelle fakultetet.

Utvalget skal gi råd til fakultetsledelsen i strategisk utvikling av studieprogrammene, og i det organiserte kvalitetsarbeidet rundt undervisning og læring.

Studentrepresentantene må ha tilknytning til det aktuelle fakultet.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring.

Omfang: Omtrent fire møter i året.

Møteform: Fysisk og skype

Utdanningsutvalget FHS

Antall: Én vararepresentant. Ingen kvotering på kjønn eller geografi.

Mer informasjon:
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/utdanningsutvalet/

Utdanningsutvalget FIN

Antall: En faste representant og én vararepresentant. De tre nærregioner skal være representert. Alle tre representanter får mulighet til å delta på møtene hver gang.

Mer informasjon:
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/om-fin/utdanningsutvalet/

Utdanningsutvalget FØS

Antall: Én vararepresentant. Ingen kvotering på kjønn eller geografi.

Mer informasjon:
https://www.hvl.no/om/organisering/fos/rad-og-utval-ved-fos/

Bergen Studentvelforening

Bergen Studentvelforening fordeler hver år en del av semesteravgiften til studentorganisasjoner i Bergen. For budsjettåret 2018 ble det fordelt 5 615 000 kr (ekskludert drift av Velferdstinget Vest). Midlene blir fordelt på budsjettmøtet i november måned hvert år og er spesifikt for Bergen.

Studenttinget på Vestlandet har 6 faste plasser og ubegrenset antall vararepresentanter (1 mandat per 1500 student).

Antall: 5 vararepresentanter

Varighet: 3. februar 2019 – 31. januar 2020

Honorar: Ikke honorert

Budsjettkomiteen i Bergen Studentvelforening

Budsjettkomiteen til Bergen Studentvelforening vurderer og utarbeider en innstilling til fordeling av semesteravgiftene i Bergen, basert på søknadene fra studentorganisasjonene.

Mandatet til budsjettkomiteen: https://www.vtvest.no/styringsdokumenter/

Antall: 1 fast representant

Varighet: 3. februar 2019 – 31. januar 2020

Honorar: Ikke honorert

FoU-utvalget ved HVL

FoU-utvalget skal være et rådgivande organ for høgskolens ledelse og høgskolestyret i saker som angår forskning-, utvikling- og nyskapningsarbeid (FoU/N). FoU-utvalet skal være ein aktiv pådriver for FoU-arbeidet ved høgskolen.

Antall: 1 kvinnelig fast representant og 1 kvinnelig vararepresentant

Varighet: 3. februar 2019 – 31. januar 2020

Honorar: Medlemar av utvalet lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring

Utdanningsutvalget ved HVL

Utvalget er et rådgivende organ for ledelsen i saker knyttet til det helhetlige kvalitetsarbeidet, årsrapport og tiltaksplan på institusjonsnivå.

Utvalget har ansvar for vedlikehold, oppfølging og videreføring av kvalitetssikringssystemet, og skal bidra til utvikling av en kultur for kvalitetsforbedring.

Utdanningsutvalget ved HVL skal bidra til å sikre at utdanninger og studieprogram har høy kvalitet, samfunnsrelevans og en faglig profil som reflekterer HVL sine satsinger.

Les utdanningsutvalget sitt mandat her.

Antall: 1 kvinnelig fast representant (masterstudent) og 1 kvinnelig vararepresentant (bachelorstudent)

Varighet: 3. februar 2019 – 31. januar 2020

Honorar: Medlemmer av utvalget lønnes med honorar etter statens regulativ for utvalgsgodtgjøring

Velferdstinget Vest

Studenttinget på Vestlandet har 10 plasser i VT Vest, og det trengs 8 varaer i tillegg. 10 faste og 2 varaer er valgt, så det skal velges 4 vararepresentanter.

Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for alle studentene på Vestlandet. Siden de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har valgt å organisere sitt velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden har også studentene gått sammen og opprettet et organ som kan fremme alle studentene på Vestlandets velferdsbehov opp mot Sammen, kommunene og fylkeskommunene.

Mer informasjon: www.vtvest.no

Antall: 7 vararepresentanter

Varighet: 3. februar 2019 – 31. januar 2020

Honorar: Ikke honorert